UCHWAŁA Nr 94/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: zmian w Uchwale Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA Nr 94/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: zmian w Uchwale Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym  wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.

Na podstawie art.81 w związku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 96, poz. 959; z 2005r. Nr 238 poz.2390) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 986,              Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441), w związku z Uchwałą Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 roku w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Miasta Płocka na lata 2005 – 2013, kierunkowo do 2020r., Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
W Uchwale Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005 roku w  sprawie ustalenia przedmiotu, zakresu oraz zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka wprowadza się następujące zmiany :
1. § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w            § 1 ust 1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Prezydenta Miasta Płocka lub osobę przez niego wskazaną, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji”.
2. w § 3 po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze Zarządzenia.

§ 2
1.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE


Uchwała Nr 854/XLIX/05 Rady Miasta Płocka z dnia 13 grudnia 2005r.ustaliła przedmiot, zakres oraz zasady udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie miasta Płocka.
§ 3 ust. 3 w/w Uchwały brzmi :” Dotacja może być udzielona na dofinansowanie nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku, o którym mowa w § 1 ust. 1, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji, które zostaną przeprowadzone w roku złożenia przez wnioskodawcę wniosku o udzielenie dotacji''.
W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Płocka Nr 164/07 z dnia 30.01.2007r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka nie ma Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji.
Z uwagi na powyższe konieczne jest wprowadzenie zmian. W miejsce Pełnomocnika Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji proponuje się wstawić Prezydenta Miasta Płocka lub osobę przez niego wskazaną. 
Ponadto w § 3 po ust. 9 proponuje się dodać ust. 9A w brzmieniu: Wnioski rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta Płocka w drodze Zarządzenia.
Powyższy zapis ułatwi weryfikację wniosków.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 771
  • Data ostatniej aktualizacji: poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 09:26
  • Historia aktualizacji

  • 02 kwietnia 2007, godzina 09:26 Aktualizacja danych