Uchwała Nr 425/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia protestu Ryszarda Rzymkowskiego występującego w imieniu mieszkańców osiedla Wyszogrodzka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 425/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia protestu Ryszarda Rzymkowskiego występującego w imieniu mieszkańców osiedla Wyszogrodzka do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z  dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu protestu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul
Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 25 września 2003r. przez Ryszarda Rzymkowskiego występującego w imieniu mieszkańców osiedla Wyszogrodzka, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:


§ 1


Protest dotyczący braku w projekcie planu zapisu umożliwiającego realizację zespołów garaży na terenie osiedla Wyszogrodzka w rejonie torów kolejowych, ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego, poza dopuszczoną lokalizacją na terenie oznaczonym na rysunku projektu planu symbolem 36U, odrzucić w całości.


§2


1.Utrzymać ustalenia projektu planu umożliwiające budowę garaży na terenie oznaczonym symbolem 36 U.
2.W projekcie planu, na terenie oznaczonym symbolem 42 MW – zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały,  dopuścić budowę parkingu lub garażu wielopoziomowego o nie więcej niż dwóch poziomach  naziemnych.

§3


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką
i Alejami Piłsudskiego w Płocku.

W dniu 25 września 2003 r. do Urzędu Miasta Płocka wpłynął protest Ryszarda Rzymkowskiego występującego w imieniu mieszkańców osiedla Wyszogrodzka, dotyczący braku w projekcie planu zapisu umożliwiającego realizację zespołów garaży na terenie osiedla Wyszogrodzka w rejonie torów kolejowych, ul. Wyszogrodzkiej i Al. Piłsudskiego, poza dopuszczoną lokalizacją na terenie, oznaczonym na rysunku projektu planu symbolem 36U.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent Miasta Płocka rozpatrzył przedmiotowy protest i Zarządzeniem Nr 979/2003 z dnia 2 grudnia 2003r. postanowił o jego nieuwzględnieniu.

W odpowiedzi na wniosek mieszkańców osiedla Wyszogrodzka dotyczący umożliwienia realizacji zespołów garaży, w projekcie planu przewidziano budowę garaży na terenie, oznaczonym symbolem 36U oraz realizację  parkingu lub garażu wielopoziomowego o nie więcej niż dwóch poziomach naziemnych na terenie 42MW, które stosownie do obowiązujących przepisów, będą zaspokajać potrzeby parkowania mieszkańców budynków wielorodzinnych.
Realizacja niewielkich zespołów garaży nie zaspokoi potrzeb parkowania i garażowania pojazdów mieszkańców osiedla. Rozwiązanie problemu parkowania wymaga bowiem formy zorganizowanej na terenie i przy udziale Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Przeprowadzona analiza lokalizacji zespołów garaży na terenie, którego dotyczy protest wykazała brak możliwości wskazania innych lokalizacji poza w/w ze względu na:
1) konieczność ochrony terenów zieleni rekreacyjnej, w tym placów zabaw dla dzieci i miejsc
wypoczynku dla osób starszych, towarzyszących istniejącej zabudowie wielorodzinnej,
2) przebieg istniejącej sieci infrastruktury technicznej,
3) warunki techniczne lokalizacji garaży, tj, zachowanie wymaganych przepisami szczególnymi odległości od zabudowy mieszkaniowej,
4) zachowanie wymagań ładu przestrzennego.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności faktycznych i prawnych ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, uznać należy, iż protest Ryszarda Rzymkowskiego występującego w imieniu mieszkańców osiedla Wyszogrodzka winien być odrzucony.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 11:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 460
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji