UCHWAŁA NR 304/XVI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 28 października 2003 roku
w sprawie: zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 219/4 położonej przy ul. Łukasiewicza w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.

UCHWAŁA  NR 304/XVI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 października 2003 roku


w sprawie: zbycia w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 219/4 położonej przy ul. Łukasiewicza w Płocku stanowiącej własność Gminy Płock.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku                   o samorządzie gminnym  [Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717] oraz art.151 w związku z art. 231 § 1 Kodeksu cywilnego  Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

                                                                     § 1.

Wyraża się zgodę na zbycie w formie bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 219/4 o pow. 549 m2 położonej przy ul. Łukasiewicza
w Płocku (Kw 25927) stanowiącej własność Gminy Płock na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

                                                                   § 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

         § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                         Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 

U Z A S A D N I E N I E

 Nieruchomość położona w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczona jako działka
nr 219/4 o pow. 549 m2 stanowi własność Gminy Płock. Na działce tej znajdują się naniesienia budowlane w postaci części budnynku i parkingu, które zostały wybudowane przez Mazowiecki Okręgowy Zakład Gazownictwa „Gazownia Warszawska” w oparciu
o pozwolenie na budowę (Decyzja Nr 422/90 z dnia 16.07.1990 r.).
 Mazowiecka Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako następca prawny inwestora zwróciła się z wnioskiem o zbycie na ich rzecz działki
nr 219/4 położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego o zabudowie gruntu przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze.
 Powołany przez Zarząd Miasta Płocka Zespół doradczy zajmujący się przygotowaniem nieruchomości Gminy Płock i Skarbu Państwa do trwałego i tymczasowego rozdysponowania oraz opiniowaniem nieruchomości do wykupu na rzecz Gminy Płock zaopiniował pozytywnie sprzedaż działki nr 219/4 na rzecz Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
 Zgodnie z Kodeksem cywilnym jeżeli przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia przekroczono bez winy umyślnej granice sąsiedniego gruntu, właściciel tego gruntu nie może żądać przywrócenia stanu poprzedniego, a jedynym sposobem uregulowania własności jest wykupienie zajętego gruntu. 
 Wobec powyższego sprzedaż nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Łukasiewicza oznaczonej jako działka nr 219/4 o pow. 549 m2 na której wnioskodawca własnym kosztem i staraniem poczynił nakłady w postaci wybudowania części budynku
i parkingu  jest uzasadniona.
Powyższe odbywa się poprzez podjęcie stosownej uchwały.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (piątek, 31 października 2003, godzina 07:48)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 433
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji