UCHWAŁA NR 835/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu Starzyński w Płocku przy ul. Piekarskiej 1.

UCHWAŁA  Nr 835/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku

 

w sprawie: wydania opinii dotyczącej lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Dz. U. z 2003 r.: Nr 214 poz. 1806, Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 153 poz. 1271, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz. 1441,   Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128 i Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 35 pkt 15 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zmianami: Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857)  Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Zaopiniować negatywnie lokalizację kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy                  ul. Piekarskiej 1.
 § 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka


              Tomasz Korga

 

 


Uzasadnienie

Do Urzędu Miasta Płocka wpłynął wniosek z dnia 7 czerwca 2010 roku złożony przez Casinos Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolność 3A o wydanie opinii                                  w przedmiocie lokalizacji kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” położonym w Płocku przy ul. Piekarskiej 1.
W trakcie prowadzonego postępowania Wydział Rozwoju Miasta zwrócił się z zapytaniami                  w zakresie oceny skutków jakie może wywołać wskazana lokalizacja kasyna gry. Uzyskano następujące odpowiedzi:
1. Straż Miejska w Płocku - przekazano informację, iż lokalizacja kasyna gry przy ul. Piekarskiej 1  może spowodować znaczne utrudnienia w ruchu drogowym w związku z dodatkowym parkowaniem pojazdów klientów kasyna gry oraz potencjalnym niestosowaniem się ich do obowiązującego oznakowania: B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach” oraz B-36 ”zakaz zatrzymywania się” na ww. ulicy. Należy liczyć się także ze znaczącym wzrostem ilości popełnianych wykroczeń w zakresie zakłócania spokoju publicznego, spożywania alkoholu, dewastacji mienia, czy też popełniania takich przestępstw jak: włamania do pojazdów, wyłudzenia, napady, rozboje.  W tym obszarze utrudniony jest monitoring wizyjny terenu. Ponadto hotel usytuowany jest  na Wzgórzu Tumskim,  które  jest w wykazie miejsc szczególnie zagrożonych popełnianiem wykroczeń Straży Miejskiej w Płocku.
2. Komenda Miejska Policji w Płocku w odpowiedzi poinformowała, że przy spełnieniu przez Spółkę Casinos Poland podanych we wniosku zapewnień dotyczących prawidłowego nadzoru nad funkcjonowaniem kasyna, otwarcie kasyna gry we wnioskowanej lokalizacji nie wpłynie  bezpośrednio na pogorszenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym rejonie.
3. Komenda Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Płocku – w odpowiedzi, uzyskano informację, że przeprowadzono czynności kontrolno-rozpoznawcze  w obiekcie przy ul. Piekarskiej 1 w zakresie  zabezpieczenia  przeciwpożarowego i stanu ochrony przeciwpożarowej  pomieszczeń restauracji.  W czasie kontroli nie stwierdzono uchybień  w zabezpieczeniu przeciwpożarowym i stanie ochrony przeciwpożarowej kontrolowanych pomieszczeń restauracji.  W związku z tym Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zaopiniowała pozytywnie stan bezpieczeństwa pożarowego kontrolowanych pomieszczeń.

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płocku w zakresie swojej działalności zaopiniował pozytywnie lokalizację kasyna gry w/w lokalizacji z następującymi warunkami: salon gier musi spełniać wymagania zawarte w ustawie o grach hazardowych, należy przedstawić do uzgodnienia dokumentację projektową kasyna pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, należy obiekt zgłosić do odbioru sanitarnego, a w przypadku wprowadzenia do obrotu artykułów branży spożywczej należy złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów PIS;
5. Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Płocka - w odpowiedzi przekazano informację, że dla terenu gdzie została wskazana lokalizacja kasyna gry brak jest możliwości wyrażenia opinii           o zgodności lokalizacji kasyna gry z ustaleniami obowiązującego planu miejscowego (teren na którym wskazana jest lokalizacja kasyna gry nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a Miejscowy szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Płocka z 29 marca 1994 roku, który dla tego terenu ustalał funkcję śródmiejską zabudowy                z przewagą funkcji usługowych utracił moc w dniu 1 stycznia 2004 roku), zaś obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta Płocka nie określa warunków lokalizacji obiektów budowlanych stanowiących kasyna gier, rozumianych jako wydzielone miejsca, w których prowadzi się gry, gdyż studium wskazuje przedmiotowy teren na potrzeby adaptacji i intensyfikacji zabudowy śródmiejskiej o funkcji centrum miasta z wiodącą funkcją administracyjno- usługową i towarzyszącą funkcją mieszkaniową. W dniu 29 maja 2007 roku Rada Miasta Płocka podjęła Uchwałę Nr 111/IX/07 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka, w związku z Uchwałą Nr 110/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku w sprawie oceny aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka”, która wskazała zasadność zmiany studium w całości .
6. Rada Mieszkańców Osiedla Stare Miasto – w odpowiedzi, została przekazana Uchwała Nr 73/2010 Rady Mieszkańców Osiedla Stare Miasto z 6 sierpnia 2010 roku, w której Rada Mieszkańców Osiedla „Stare Miasto” opiniuje pozytywnie lokalizację dotyczącą kasyna gry w budynku hotelu „Starzyński” w Płocku przy ul. Piekarskiej 1.
7. Oddział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych - w odpowiedzi  przekazano informację, że Komisja Bezpieczeństwa i Porządku  na posiedzeniu w dniu 01.10.2010 roku rekomendowała negatywnie wniosek Casinos Poland Sp. z o. o. dotyczący lokalizacji kasyna gry w hotelu „Starzyński” przy ul. Piekarskiej 1.
Wśród okoliczności, które należy rozpatrywać jako ważny czynnik lokalizacji ośrodka gier hazardowych są skutki związane z problemami  społecznymi i zdrowotnymi (w tym z problemami uzależnień). 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej lokalizacji kasyna gry znajduje się placówka oświatowa – Liceum Ogólnokształcące im. marsz. St. Małachowskiego do którego wejście znajduje się od ul. Piekarskiej oraz ośrodek kultu religijnego Sanktuarium Bożego Miłosierdzia z siedzibą Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Bożego.
 Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności ujawnionych w toku badania niniejszej sprawy, wobec zagrożeń wykazanych przez Straż Miejską w Płocku i braku rekomendacji ze strony Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stwierdzono przeciwwskazania do prowadzenia kasyna gry w  Płocku w hotelu „Starzyński” przy  ul. Piekarskiej 1.
   
 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 416
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji