UCHWAŁA NR 385/XXVII/08 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2008 rok.

UCHWAŁA NR 385/XXVII/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 września 2008 roku

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2008 rok.
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138 poz.974 i Nr 173, poz.1218) i art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104  i Nr 169, poz.1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,  poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 39.500.000,00 (trzydzieści  dziewięć milionów pięćset) złotych na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2008 rok.

§ 2

Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do:
1)wyboru banku na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego,
2)zabezpieczenia kredytu, o którym mowa  w § 1 wraz z należnymi odsetkami poprzez wystawienie w imieniu miasta Płocka weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową,
3)zawarcia umowy kredytowej.

§ 3

Kredyt, o którym mowa w § 1 wraz z należnymi odsetkami spłacany będzie z dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w terminach określonych w umowie kredytowej, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
       
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


U Z A S A D N I E N I E

W budżecie miasta Płocka na 2008 rok, przyjętym uchwałą Nr 261/XVIII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Płocka na 2008 rok  Rada Miasta uchwaliła jako źródło pokrycia planowanego deficytu (§ 3) między innymi przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 39.500.000,00 zł.
Podjęcie uchwały o zaciągnięciu długoterminowego kredytu należy do wyłącznej kompetencji Rady Miasta.
Zaciągnięcie kredytu umożliwi realizację przyjętego przez Radę Miasta budżetu na 2008 rok.
Zgodnie z występującym w budżecie miasta planowanym deficytem, zaciągnięty kredyt w 2008 roku nie może przekroczyć 39.500.000,00 zł. Stopień realizacji budżetu może spowodować, że faktycznie zaciągnięty przez miasto kredyt będzie niższy niż kredyt zaplanowany.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (poniedziałek, 06 października 2008, godzina 07:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 302
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji