UCHWAŁA NR 829/LVIII/10 z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA  Nr 829/LVIII/10
RADY  MIASTA  PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów na okres przekraczający rok budżetowy.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 10 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146 i Nr 106, poz. 675) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez:
1.Gminę - Miasto Płock – Szkołę Podstawową Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku umowy na okres przekraczający rok budżetowy, której przedmiotem jest dostawa oleju opałowego oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2011 roku – 160.000,00 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych,
b)w 2012 roku – 175.000,00 (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
c)w 2013 roku – 185.000,00 (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy) złotych;

2. Gminę - Miasto Płock – Miejski Zarząd Dróg w Płocku umowy, której przedmiotem jest konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta, a także zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2011 roku – 1.055.000,00 (jeden milion piećdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
b)w 2012 roku – 1.055.000,00 (jeden milion piećdziesiąt pięć tysięcy) złotych,
c)w 2013 roku – 1.055.000,00 (jeden milion piećdziesiąt pięć tysięcy) złotych.
 
§ 2
Źródło finansowania: plany finansowe Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku oraz Miejskiego Zarządu Dróg na lata 2011 – 2013.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący   
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga     


  
Uzasadnienie

W związku z koniecznością zawarcia przez Szkołę Podstawową Nr 5 w Płocku oraz Miejski Zarząd Dróg w Płocku umów, których przedmiotem jest odpowiednio dostawa oleju opałowego oraz konserwacja i bieżące utrzymanie oznakowania poziomego i pionowego ulic miasta, na okres przekraczający rok budżetowy, konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązań oraz okres, na jaki mają być zaciągane. Zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi:  1.215.000,00 zł. - w 2011 roku, 1.230.000,00 zł. - w 2012 roku oraz 1.240.000,00 zł. - w 2013 roku. Źródłem finansowania ww. zadań są plany finansowe Szkoły Podstawowej Nr 5 w Płocku oraz Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku.


  

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 27 października 2010, godzina 13:40)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 280
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji