UCHWAŁA NR 89/VIII/11 z dnia 29 marca 2011 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

UCHWAŁA NR 89/VIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 marca 2011 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Na podstawie art. 10 ust.1 art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142 ,poz. 1591, ze zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz.1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 ,Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz. U z 2007 r.  Nr 48 poz.327,  Nr 138 poz.974,  Nr 173 poz.1218,  Dz.U. z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458,  Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146, Nr 106 poz.675, Nr 40 poz.230) i art.13 pkt 6b ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych  innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz.95) - Rada Miasta Płocka uchwala:

§ 1
W uchwale Nr 821/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Budowa zintegrowanej bazy danych obiektów mapy katastralnej, mapy zasadniczej oraz integracja z bazą danych topograficznych TBD oraz przygotowanie rejestru cen i wartości nieruchomości dla wybranych obszarów testowych Województwa Mazowieckiego” finansowanego ze środków z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego – zmienionej uchwałą Nr 842/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22.11.2005 r. -
§ 2 otrzymuje brzmienie: „Wyrazić zgodę na dofinansowanie projektu z Budżetu Miasta Płocka ”;
§ 5 otrzymuje brzmienie: „Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka zadanie 01/ZR/G - Prace i opracowania geodezyjne i kartograficzne – Dział 710, Rozdział 71014 § 2336 i zadanie 01/ZR/I/P - Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez służbę geodezyjną i kartograficzną – Dział 710, Rozdział 71014  § 6636”.

§ 2
W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                  

Przewodnicząca
Rady Miasta Płocka
   
  
Elżbieta Gapińska

 

 


UZASADNIENIE

Całkowity koszt Projektu zdefiniowany w zawartej Umowie Finansowej nr 175/2007 z dnia 10 lipca 2007 r. o dofinansowanie Projektu, zgodnie z harmonogramem realizacji wynosi 21.979.520,00 PLN .
85% kosztów tj. 18.505.792,00 PLN stanowi kwota dofinansowania z Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Pozostałą część sfinansują : Marszałek Województwa Mazowieckiego, Główny Geodeta Kraju,  Miasto Płock i Powiat Piaseczyński.
Udział Miasta Płocka w kosztach Projektu wynosi 600.000,00 PLN.
Na finansowanie Projektu przeznaczono środki  z  Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - 565.000,00 zł oraz z Budżetu Miasta Płocka - 35.000,00 PLN.
W 2010 roku na podstawie umowy o dotację przekazano do Marszałka Województwa 219.741,00 zł  z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym . Kwota ta została zmieniona aneksem do wysokości 106.608,00 zł,  z czego niewykorzystano i zwrócono 24.221,13 zł.
Z uwagi na to, że od 1.01.2011 r. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym został zlikwidowany na podstawie ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na realizację przedmiotowego Projektu z Budżetu Miasta Płocka w wysokości 517.613,13 zł.
Powyższe środki  zostały zgromadzone z wpływów ze sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 31 marca 2011, godzina 10:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 169
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji