UCHWAŁA NR 102/VI/2015 z dnia 31 marca 2015 roku
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR 102/VI/2015

Rady Miasta Płocka

z dnia 31 marca 2015 roku

        

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia  usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i art. 6r ust. 3 ustawy z  dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku, Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

 

§ 1

1. Z nieruchomości zamieszkałej odbierane są odpady:

1) zmieszane,

2) papier i tektura,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło (białe i kolorowe),

6) opakowania wielomateriałowe,

7) bioodpady (odpady kuchenne),

8) odpady zielone,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) meble i odpady wielkogabarytowe, 

11) odpady niebezpieczne, chemikalia i przeterminowane leki,

12) opony od samochodów osobowych,

13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

14) zużyte baterie i akumulatory.

2. Z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbierane są odpady:

1) zmieszane,

2) papier i tektura,

3) metal,

4) tworzywa sztuczne,

5) szkło (białe i kolorowe),

6) opakowania wielomateriałowe,

7) bioodpady (odpady kuchenne) – z wyłączeniem odpadów pochodzących z działalności gastronomicznej (np.: restauracje, punkty gastronomiczne, przeterminowana żywność).

3. Z nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy oraz w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odpady będą odbierane odpowiednio w zakresie określonym w ust. 1 i 2.

4. Odpady powstałe na nieruchomościach odbierane są w każdej ilości w zakresie frakcji wskazanych w ust. 1 i 2.

 

§ 2

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina-Miasto Płock przejmuje obowiązek właściciela nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, dezynfekując je w zależności od indywidualnych potrzeb.

 

§ 3

1. Odpady powstałe w wyniku pielęgnacji terenów zielonych zabudowy wielorodzinnej należące do frakcji wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 8, należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach dostarczonych przez przedsiębiorcę na żądanie utrzymującego tereny zielone i odebranych po zakończeniu prac porządkowych.  

2. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 9 stanowiące odpady budowlane, powstałe w wyniku prowadzenia prac remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót w nieruchomościach zamieszkałych, muszą być gromadzone w kontenerach lub workach przeznaczonych do gromadzenia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, dostarczonych przez przedsiębiorcę i odebranych po zakończeniu prac remontowych. Odpady budowlane należy poddać segregowaniu na „gruz czysty” oraz pozostałe odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne. Pojemnik na odpady zostaje dowieziony we wskazane miejsce po uprzednim zgłoszeniu w firmie odbierającej odpady komunalne.

3. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 14 można przekazywać do placówek handlowych lub innych punktów dysponujących odpowiednimi pojemnikami.

4. Odpady niebezpieczne, takie jak przeterminowane leki lub opakowania po lekach (butelki, blistry), można umieścić w pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, o ile apteki prowadzą taką zbiórkę.

5. Odpady wymienione w § 1 ust. 1 pkt 13 można przekazać do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz placówkom handlowym.

6. Niepotrzebne, niezniszczone ubrania i buty można umieszczać w pojemnikach na odzież używaną. Zniszczone ubrania i buty, z wyjątkiem ubrań roboczych oraz ochronnych, a także sprzętu BHP, należy wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane.

7. Na terenie zabudowy wielorodzinnej odpady wielkogabarytowe zostaną odebrane pod warunkiem, że zostaną umieszczone w pobliżu altanek śmietnikowych lub komór zsypowych.

 

 

§ 4

Określa się minimalną częstotliwość odbioru odpadów:

1) zabudowa jednorodzinna i zagrodowa:

a) odpady komunalne zmieszane – raz na 2 tygodnie,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2-6 – raz na 2 tygodnie,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 i 8 – raz na 2 tygodnie;

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10-14 – raz w miesiącu;

2) zabudowa wielorodzinna:

a) odpady komunalne zmieszane – 2 razy na tydzień, a w uzasadnionych przypadkach  (np. mała wspólnota mieszkaniowa) - 1 raz na tydzień,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 2-6 – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) – 1 raz na tydzień,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 – 2 razy na tydzień, w uzasadnionych przypadkach (np. mała wspólnota mieszkaniowa) - 1 raz na tydzień,

d) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 8 – w zależności od potrzeb, zgodnie z § 15 ust. 3 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Płocka,

e) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 10-14 – raz w tygodniu;

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) odpady komunalne zmieszane – raz na miesiąc,

b) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 2-6 – raz na miesiąc,

c) odpady wysegregowane zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 7 (z wyłączeniem odpadów pochodzących z działalności gastronomicznej np. restauracje, punkty gastronomiczne, przeterminowana żywność) – dwa razy na miesiąc.

§ 5

1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmują dostarczone i posegregowane odpady – bezpłatnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpady wskazane w § 1 ust. 1 pkt 2-14.

2. Punkty selektywnej zbiórki mogą być prowadzone przez firmy odbierające odpady.

3. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych są otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00, natomiast w soboty w godz. 10.00-14.00.

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzą ewidencję nieruchomości, z których dowieziono we własnym zakresie odpady oraz masę przyjętych odpadów.

 

§ 6

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zgłasza do właściwej komórki Urzędu Miasta Płocka drogą mailową na adres info@plock.eu, listownie lub osobiście.

 

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 8

Traci moc Uchwała nr 723/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi, jednak nie wcześniej niż z dniem 30 czerwca 2015 r.

§ 9

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Płocka

 

 

       Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 01 kwietnia 2015, godzina 12:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 824
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji