UCHWAŁA NR 642/XXXVI/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2005 roku
w sprawie :wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Kobiałka w Płocku.

UCHWAŁA NR 642/XXXVI/05
Rady Miasta Płocka
z dnia  25 stycznia 2005 roku

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ulicy Kobiałka w Płocku.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit"a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (  Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz.1806, z 2003 Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz 1203)  oraz art. 13 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603) Rada Miasta Płocka postanawia co następuje;

§1

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej o pow. 13000 m2 zlokalizowanej jako część działki  nr 99    przy ul. Kobiałka w Płocku z przeznaczeniem pod uprawy na okres 1 roku.          

§2

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 01 lutego 2005, godzina 08:29)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 481
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji