UCHWAŁA Nr 630/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie:umorzenia pożyczki udzielonej ze środków budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku

UCHWAŁA Nr 630/XXXV/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie:umorzenia pożyczki udzielonej ze środków budżetu Miasta Płocka Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „i” Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001, z 2002 roku Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Dz. U. Nr 80, poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz.1568, z 2004 roku Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Wyrazić zgodę na umorzenie Samodzielnemu Zespołowi Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płocku, pożyczki w kwocie 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych) wraz z należnymi odsetkami udzielonej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1601/04 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 marca 2004 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
      

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2004 roku.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 480
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji