UCHWAŁA NR 384/XXIV/2012 z dnia 29 maja 2012 roku
w sprawie: upoważnienia Spółki Wodociągi Płockie Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności

UCHWAŁA NR 384/XXIV/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Spółki „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności Projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II” oraz przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142,
Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,
Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz 1281) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Upoważnia się „Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, ul. Harc. A. Gradowskiego 11 do złożenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, projektu pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap II” oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
         
         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka
           
  
                Artur Jaroszewski

 

Uzasadnienie


„Wodociągi Płockie” Sp. z o.o. zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w trybie naboru konkursowego organizowanego przez Ministerstwo Środowiska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.  
Etap II projektu stanowi kontynuację przedsięwzięcia pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I”, który Spółka realizuje zgodnie z umową o dofinansowanie zawartą w dniu 29 marca 2010 r.  w ramach  Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 30 maja 2012, godzina 10:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 946
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji