projekty uchwał
Sesja XLV - projekty uchwał

OBWIESZCZENIE

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Płocka
zawiadamia mieszkańców miasta Płocka, iż w dniu 27 września 2005r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Rady Miasta, Pl. Stary Rynek 1 (I piętro) odbędzie się XLV Sesja Rady Miasta Płocka.Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka.
2.Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
3.Informacja z wykonania Budżetu Miasta Płocka za I półrocze 2005 roku.
4.Informacja z realizacji uchwały Rady Miasta Płocka o łagodzeniu skutków bezrobocia w mieście Płocku.
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2
- Załącznik Nr 3
5.Informacja o przygotowaniu szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
6.Podjęcie uchwał w sprawach:

Etap I – dyskusja i zgłaszanie wniosków.

1)wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych,

2)wyrażenia opinii dotyczącej projektu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg krajowych,

3)pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych,

4)zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych,

5)zmiany uchwały Nr 670/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu na rok 2005 wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach, oświatowych oraz placówkach opiekuńczo – wychowawczych prowadzonych przez miasto Płock ,
- uzasadnienie

6)zmiany Uchwały Nr 515/XXV/00 Rady Miasta Płocka z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zbycia nieruchomości Gminy Płock na rzecz sąsiadujących gmin z przeznaczeniem na gminne ośrodki zdrowia oraz zmiany Uchwały Nr 31/IV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 8 grudnia 1998 r. i Uchwały Nr 282/XIV/99 Rady Miasta Płocka z dnia 1 czerwca 1999 r. w zakresie formy przekazania tych nieruchomości,

7)zmieniająca uchwałę Rady Miasta Płocka w sprawie ustalenia uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Płocku,

8)zmiany Uchwały Nr 677/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach budżetowych miasta Płocka,

9)zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Zakup autobusów dla Komunikacji Miejskiej Płock – IV etap” - zakup 6 sztuk,

10)likwidacji Biura Funduszy i Informacji Europejskiej Jednostka Budżetowa w Płocku,

11)powołania Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”,
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2

12)założeń i harmonogramu do opracowania projektu budżetu miasta Płocka na 2006 rok,

13)zmian w Budżecie Miasta Płocka na 2005 rok,
- Załącznik Nr 1
- Załącznik Nr 2
- Załącznik Nr 3

14)zmian do uchwały nr 678/XXXVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie „zasad sprzedaży lokali użytkowych wraz z odpowiadającą im częścią ułamkową gruntu”,

15)przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”,

16)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

17)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

18)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

19)nieodpłatnego przejęcia na rzecz Gminy Płock nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa,

20)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.Urodzajnej w Płocku,

21)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.Jędrzejewo w Płocku ,

22)wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Płock przy ul.Portowej w Płocku,

23)przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Wyszogrodzkiej i ul. Granicznej w Płocku,
- załącznik

24)miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zawartych pomiędzy ul. Dobrzyńską, ul. Polną i jej projektowanym przedłużeniem w kierunku zachodnim oraz ul. Parowa w Płocku,

25)zmiany Uchwały Nr 628/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie miasta Płocka na rok 2005 zmienionej Uchwałą Nr 726/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2005 r. oraz Uchwałą Nr 768/XLIV/05 z dnia 23 sierpnia 2005 r. ,

26)skarg Pana Sławomira Rudzieniec zam. w Płocku na nienależyte wykonywanie zadań przez Prezydenta Miasta Płocka i na zaniedbania w działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Płocku,

27)nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” dla NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego,

28)nadania pośmiertnie medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Jerzemu Woyno.


Etap II – głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami i projektami uchwał.

7.Sprawozdanie Prezydenta Miasta Płocka z pracy między sesjami.
8.Sprawozdanie Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Płocka z pracy między sesjami.
9.Interpelacje i zapytania radnych.
10.Odpowiedzi na interpelacje.
11.Sprawy różne.
12.Zamknięcie obrad XLV Sesji Rady Miasta Płocka.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

/-/ Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (wtorek, 20 września 2005, godzina 09:24)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 955
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji