U C H W A Ł A Nr 57/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku
w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
U C H W A Ł A Nr 57/VI/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 stycznia 2003 roku


w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.

Na podstawie art. 18 ust. 12 pkt. 10 w związku z art. 54 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) – Rada Miasta Płocka postanawia:


§ 1.

Przyjąć dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do kwoty 21.800,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset złotych) na dofinansowanie realizacji przez Miejski Ogród Zoologiczny – jednostka budżetowa w Płocku zadania pn. „Program aktywnej ochrony płazów na terenie Miasta Płocka i zasilania populacji płazów na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego – etap II”.


§ 2.

Wyrazić zgodę na dokonanie zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków pochodzących z dotacji w formie weksla „in blanco” gminy Płock opatrzonego klauzulą „bez protestu” na zasadach określonych w umowie dotacji i deklaracji do weksla.


§ 3.

Środki na ewentualną spłatę należności z weksla pochodzić będą z dochodów budżetu gminy z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 614
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji