UCHWAŁA NR 883/LII/2014 z dnia 28 października 2014 roku
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej

UCHWAŁA NR 883/LII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 28 października 2014 roku

 

w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock, zlokalizowanej w Płocku przy ul. Otolińskiej

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518, poz. 659, poz. 805, poz. 906) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

 

Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w formie bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako  działka nr 152/1  o pow. 19406 m2  położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej (obr.6) z przeznaczeniem pod uprawy dla Pana Jacka Szwecha   na okres 2 lat.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący   

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 7 lat temu (środa, 29 października 2014, godzina 09:26)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 525
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji