UCHWAŁA Nr 591/XLI/09 z dnia 29 września 2009 roku
w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Płock do Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza”, oraz sposobu finansowania przez Gminę Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.

UCHWAŁA Nr 591/XLI/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2009 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Miasto Płock do Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza”, oraz sposobu finansowania przez Gminę Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.

Na podstawie art.10 ust.1, art.18 ust.2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271 i nr 214, poz.1806, z 2003 r. nr 80, poz. 717 i nr 162, poz. 1568, z 2004r. nr 102, poz. 1055 i nr 116, poz. 1203, z 2005r. nr 172, poz. 1441 i nr 175, poz. 1457, z  2006r. nr 17, poz. 128 i nr 181, poz. 1337, z 2007r. nr 48 poz. 327, nr 138 poz. 974, nr 173 poz. 1218, z 2008r. nr 180 poz. 1111 oraz z 2009 r. Dz. U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 i Dz. U. z 2009 r. nr 52 poz. 420 ) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się o przystąpieniu Gminy Miasto Płock do Projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza”.

§2

Przyjmuje się, że Beneficjentem dla Projektu opisanego w §1 jest Gmina Miasto Płock.


§3

Wyraża się zgodę na finansowanie Projektu opisanego w §1 niniejszej uchwały z Budżetów Miasta Płocka na lata 2010-2012 do wysokości wynikającej z umowy o dofinansowanie Projektu, stanowiącej odpowiednią część udziału własnego jednostek partycypujących w projekcie.

§4

Uchyla się uchwałę nr 560/XXXIX/09 Rady Miasta Płocka z dnia 25 sierpnia 2009 w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Płock do Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy
o Mazowszu”, wpisanego do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Priorytetu I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego
i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.7 „Promocja Gospodarcza”, oraz sposobu finansowania przez Gminę Miasto Płock uczestnictwa w tym projekcie.
                                                

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


Uzasadnienie

Projekt „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” (projekt BW) będzie wykorzystywać rezultaty projektu „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” (MSIP-GPW) zrealizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy współudziale samorządów powiatów: mińskiego, płockiego, radomskiego, miast Mławy i Ostrołęki oraz gmin Jedlińsk i Mrozy w latach 2006 - 2008 r. w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w Priorytecie 1 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów.
Celem projektu jest m.in. utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych, zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczenia terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, a jednocześnie stanowiących podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 roku ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej – INSPIRE,
Założenia projektu BW pozwolą na uzupełnienie wdrażanego przez Urząd Miasta Płocka projektu „Płocka Platforma Teleinformatyczna e-Urząd” o możliwość połączenia z komponentami BW co pozwoli na korzystanie z dostępu do stworzonych w programie BW zasobów teleinformatycznych oraz komunikowanie się za ich pomocą z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (czwartek, 01 października 2009, godzina 08:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 627
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji