UCHWAŁA NR 792/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytów na budowę mieszkań na wynajem dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5

UCHWAŁA NR 792/LV/10
Rady  Miasta   Płocka
z dnia 31 sierpnia 2010 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia poręczenia kredytów na budowę mieszkań na wynajem dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz.974 i Nr 173 poz.1218, z 2008 r Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146 i Nr 106, poz. 675) i art. 94 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 123, poz. 146) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1
W uchwale Nr 1039/LXIV/98 Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku w sprawie udzielenia  poręczenia kredytów na budowę mieszkań na wynajem dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku, ul. Kwiatka 5 wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1.1. Postanawia się udzielić poręczenia finansowego dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Płocku z tytułu zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie kredytów (wraz z odsetkami) na realizację przedsięwzięć inwestycyjno – budowlanych na Osiedlu Zagroda Podolszyce Południe w Płocku  pn:
a) „Budynek mieszkalny Nr 8” - do kwoty 3.631.597,20 zł.,
b) „Budynek mieszkalny Nr 1” - do kwoty 1.120.000,00 zł.,
c) „Budynek mieszkalny Nr 4” - do kwoty 900.000,00 zł.,
d) „Budynek mieszkalny Nr 3” - do kwoty 2.836.260,00 zł.

2. Odpowiedzialność Gminy – Miasto Płock jako poręczyciela ograniczona jest corocznie do kwot  odpowiadających udziałowi kwoty poręczenia w łącznej wartości zobowiązań Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o, zgodnie z rocznymi symulacyjnymi harmonogramami określonymi w umowach poręczeń, aktualizowanymi w okresach rocznych, bez konieczności wprowadzania zmian do ww. umów.
3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka do ustanowienia poręczeń według prawa cywilnego do kwot , o  których mowa w ust. 1, oraz złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2 1. Poręczenie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt a, zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 31.07.2050 roku.
2. Poręczenie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt b, zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia  30.09.2047 roku.
3. Poręczenie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt c, zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 30.04.2050 roku.
4. Poręczenie, o którym mowa w § 1 ust 1 pkt d, zostaje udzielone na okres od dnia zawarcia umowy poręczenia do dnia 30.09.2045 roku.”,
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3 Pokrycie ewentualnej spłaty zadłużenia nastąpi z dochodów Gminy – Miasto Płock z podatku od nieruchomości od osób prawnych.”
§ 2
Prognoza łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne wynikająca z planowanych i zaciągniętych zobowiązań stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga

 

 


UZASADNIENIE


Zgodnie z przepisami Ustawy o finansach publicznych poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego są terminowe i udzielane do określonej kwoty.
W celu dostosowania zapisów w uchwała Nr 1039/LXIV/98  Rady Miasta Płocka z dnia 19 maja 1998 roku, na podstawie której udzielono poręczenia dla MTBS Sp. z o.o., z tytułu kredytów zaciągniętych na realizację przedsięwzięć pn: „Budynek mieszkalny Nr 8”, „Budynek mieszkalny Nr 1”, „Budynek mieszkalny Nr 4”, „Budynek mieszkalny Nr 3” na osiedlu Zagroda, Podolszyce Południe,  do postanowień Ustawy o finansach publicznych zachodzi konieczność dokonania stosownych zmian w ww. uchwale.
W uchwale zmieniającej określony został ostateczny termin obowiązywania poręczeń Gminy – Miasto Płock, łączna kwota udzielonych poręczeń oraz ograniczenie odpowiedzialności poręczyciela corocznie do kwot stanowiących sumę rat kapitałowych i odsetkowych w poszczególnych latach spłaty kredytów.
Ponadto dokonanie zmian w ww. uchwale pozwoli na zgodne z nową ustawą o finansach publicznych sporządzenie wieloletniej prognozy finansowej.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 02 września 2010, godzina 15:56)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 836
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji