UCHWAŁA Nr 374/XXVI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 sierpnia 2008 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4 Pani Elżbiecie Budzyńskiej, zam. ul. Krótka 4 m 22

UCHWAŁA Nr 374/XXVI/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 sierpnia 2008 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym  boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej 4 Pani Elżbiecie Budzyńskiej, zam. ul. Krótka 4 m 22

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; Dz. U. Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 327; Dz. U. Nr 138 poz. 974; Dz. U. Nr 173 poz. 1218),  Rada Miasta Płocka postanawia:

 
§ 1
Wyrazić  zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym boksu motorowego o pow. 3,81 m2 mieszczącego się w budynku przy ul. Krótkiej  4 Pani Elżbiecie Budzyńskiej, zam. ul. Krótka 4 m 22 w Płocku na czas nieoznaczony.

§ 2
Zobowiązać Prezydenta Miasta Płocka do ustalenia stawki czynszu za najem boksu.

§ 3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

Pismem z dn. 10.06.2008 r. Pani Elżbieta Budzyńska, zam. ul. Krótka 4 m 22 w Płocku zwróciła się z wnioskiem o wynajęcie na dalszy okres boksu motorowego zlokalizowanego w budynku przy ul. Krótkiej 4 o pow. 3,81 m2.
Przedmiotowy boks wynajmowany jest przez Panią Elżbietę Budzyńską w trybie bezprzetargowym od dnia 4.07.2005 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr  3555/05 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 3.06.2005 r. Umowa najmu zawarta została na okres od dnia 4.07.2005 r. do 3.07.2008 r. 
Z uwagi na wygaśnięcie umowy najmu Pani Elżbieta Budzyńska  zwróciła się o dalsze jego użytkowanie. Przedmiotowy boks motorowy niezbędny jest wnioskodawczyni do przechowywania wózka inwalidzkiego  oraz innych przedmiotów służących do rehabilitacji jej córki Małgorzaty.  Córka wnioskodawczyni jest osobą niepełnosprawną – inwalidą grupy I.  Pani Elżbieta Budzyńska  jest opiekunem prawnym ubezwłasnowolnionej  córki. Możliwość korzystania z boksu motorowego usytuowanego w budynku w którym mieszka Pani Elżbieta Budzyńska wraz z córką, pomaga w codziennych życiu osobie niepełnosprawnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dn. 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym, zmienionym ustawą z dn. 24.08.2007 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw  do wyłącznej właściwości Rady Miasta należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony; uchwała Rady Miasta jest wymagana również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad Prezydent może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 28 sierpnia 2008, godzina 07:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 479
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji