Uchwała Nr 428/XXI/04 Rady Miasta Płocka z dnia 24 lutego 2004 roku
w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Kazimierza Rosiaka oraz Józefa i Mieczysławy Balcerzak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Uchwała Nr 428/XXI/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 24 lutego 2004 roku

w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Kazimierza Rosiaka oraz Józefa i Mieczysławy Balcerzak do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku

Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz .U. z 2003 r. Nr 80 poz.717) oraz art. 24 ust.2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139, Nr 41 poz. 412 i Nr 111 poz.1279; z 2000 r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz.1157 i Nr 120 poz.1268; z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz.1804 i z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113 poz.984 i Nr 130 poz. 1112 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 i z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 i Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568) w związku z art.92 ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 i z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 i Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568) oraz Uchwałą Nr 988/XLVIII/01 Rady Miasta Płocka
z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku, po rozpatrzeniu zarzutu do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego w Płocku wniesionego w dniu 8 października 2003r. przez Kazimierza Rosiaka oraz Józefa i Mieczysławę Balcerzak, Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1


Zarzut wniesiony w dniu 8 października 2003r. odrzucić w całości z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia.


§ 2


Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki

 


Uzasadnienie

W dniach od 25 sierpnia do 22 września 2003 r. został wyłożony do publicznego wglądu, projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego pomiędzy ul. Spółdzielczą, ul. Oaza, ul. Maneżową, ul. Spółdzielczą, ul. Wyszogrodzką i Alejami Piłsudskiego
w Płocku.
Zgodnie z art. 23 ust. 2 i art. 24 ust. 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym w terminie 14 dni po okresie wyłożenia tj. do dnia 6 października 2003r. zainteresowanym przysługiwało prawo wniesienia protestów i zarzutów do w/w projektu planu.

W dniu 8 października 2003r. Kazimierz Rosiak oraz Józef i Mieczysława Balcerzak złożyli do Urzędu Miasta Płocka pismo określone jako zarzut, dotyczący braku zgody na przeznaczenie części działki nr ew. 753 na ciąg pieszo - jezdny, oznaczony na rysunku projektu planu symbolem 27KX stanowiący projektowane połączenie ul. Letniej z ul. Gęsią.

Pismo zostało uznane jako zarzut do w/w projektu planu jednak z przyczyn formalno ­prawnych tj. z powodu uchybienia terminu do jego wniesienia przedmiotowy zarzut winien być odrzucony.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 02 marca 2004, godzina 11:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 330
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji