UCHWAŁA Nr 125/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA Nr 125/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591;  Dz. U. z  2002r. Nr 23 poz. 220, Nr  62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr  153, poz. 1271; Nr 214. poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) i § 30 Statutu Miasta Płocka przyjętego uchwałą nr 61/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Wojew. Mazow. z 2006 r. Nr 82, poz. 2708 i Nr 156, poz. 6121)– Rada Miasta Płocka postanawia co następuje:

§ 1

Uchwala się Regulamin Rady  Miasta Płocka stanowiący załącznik do uchwały.


§ 2

Traci moc uchwała nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (zmieniona uchwałą Nr 637/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku).

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 200
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji