UCHWAŁA NR 61/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku
w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2007 rok.

UCHWAŁA NR 61/V/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 30 stycznia 2007 roku

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2007 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) i § 9 Regulaminu Rady Miasta Płocka  uchwalonego uchwałą Nr 62/VI/03 Rady Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka (zmienionego uchwałą Nr 637/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku) – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Przyjmuje się plany pracy stałych Komisji Rady Miasta Płocka na 2007 rok:
1.Komisji Rewizyjnej
2.Komisji Skarbu, Budżetu i Gospodarki Finansowej
3.Komisji Gospodarki Komunalnej
4.Komisji Polityki Społecznej
5.Komisji Inwestycji, Rozwoju i Bezpieczeństwa Miasta
które stanowią załączniki odpowiednio od nr 1 do nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczących Komisji do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planach pracy Komisji.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 01 lutego 2007, godzina 07:51)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 658
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji