Uchwała Nr 789/XLV/05 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2005 roku
w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Uchwała Nr 789/XLV/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 września 2005 roku

w sprawie przystąpienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do projektu  współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”, Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Na podstawie art.4  ust 1,3,17  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U.  z 2001r. Nr142 poz.1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002r.Nr23poz.220,  Nr62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz.1688, Nr214 poz.1806, Nr153 poz.1271, Dz.U. z 2003r. Nr162 poz.1568, Dz.U.z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) i  art.6, art.7 ust.1 pkt 6,8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591, Dz.U.z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Dz.U.Nr214 poz.1806, Dz.U.z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568 i Dz.U.z 2004r.Nr 102 poz.1055, Nr116 poz.1203),w związku  z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004–2006 (Dz.U.04r. Nr 166 poz.1743), w związku z  art.119 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.z 2004r. Nr 64
z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr 260/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie ustalenia wizji (misji), kierunków rozwoju  i celów szczegółowych Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka.

Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1

Podjąć działania zmierzające do uczestnictwa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku  w projekcie współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006, Priorytet 1 „Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej”,  Działanie 1.5 „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka”, schemat a) Wspieranie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w tym:

1)opracowanie wniosku aplikacyjnego,
2)złożenie wniosku o przyznanie środków,
3)zrealizowanie projektu.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

Sektorowy Program Rozwoju Zasobów Ludzkich(SPO RZL) na lata 2004-2006 określa cele i kierunki oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację priorytetów:

1.Aktywna polityka rynku pracy i integracji zawodowej i społecznej,
2.Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy,
3.Pomocy techniczna.

Dokument został przyjęty Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004r. w sprawie przyjęcia Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwóju Zasobów Ludzkich 2004-2006.
Celem SPO Rozwój Zasobów Ludzkich jest “budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze szkolenia, kształcenia
i pracy”.
Zgodnie z Uzupełnieniem Programu SPO RZL Działanie 1.5. „Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka,  Schemat a) „Wsparcie osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym” ma na celu m.in. przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, zwiększenie liczby osób podnoszących kwlifikacje zawodowe i uzyskujących zatrudnienie, wzmocnienie efektywności funkcjonowania instytucji zajmujących udzielaniem wsparcia osobom z grup szczególnego ryzyka.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu do Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego), w ramach ogłoszonego konkursu nr 2/1.5 SPO RZL.
Celem projektu będzie:
objęcie 90 osób długotrwale bezrobotnych usługami doradztwa zawodowego
i psychologicznego (indywidualnego i grupowego),
zorganizowanie szkoleń zawodowych dla osób długotrwale bezrobotnych: „Opiekun ludzi starszych  i dzieci”, „Kosmetyczna z elementami wizażu”, „Nowoczesne metody wykończeniowe w budownictwie”, „Kucharz-Barman z elementami przyjęć okolicznościowych”, „Spawacz z uprawnieniami CO2”, “Fryzjer”. Programy szkoleniowe będą zawierały moduły nauki korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych,
zorganizowanie szkoleń dla osób długotrwale bezrobotnych z zakresu przedsiębiorczości (ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych” oraz nauki języka angielskiego,
zorganizowanie szkoleń dla 15 wolontariuszy,
zorganiowanie szkoleń dla 36 pracowników pomocy społecznej w zakresie aktywizowania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzenia grup wsparcia i samopomocy itd.
zorganizowanie szkoleń dla 6 pracowników pomocy społecznej w zakresie pracy z młodzieżą wychowującą się w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz pracy z rodzinami zastępczymi,
zorganizowanie szkoleń językowych (angielski, francuski) dla 30 pracowników pomocy społecznej,
przeprowadzenie kampanii promującej wolontariat.
 
Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku,
ul. Ułańska1. Liderem w projekcie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Zgodnie z aktualnymi zapisami Uzupełnienia Programu SPO RZL oraz „Wytycznymi dla beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie projektów w ramach SPO Rozwój Zasobów Ludzkich” powyższe działania kwalifikują się do uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.  Termin złożenia wniosku - 30.09.2005r.
W celu realizacji projektu nie przewiduje się zaangażowania i przekazania z budżetu Miasta Płocka żadnych dodatkowych środków finansowych ani zaciągania żadnych dodatkowych zobowiązań.
Wymagany 20% wkład własny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wniesie w postaci rzeczowej - praca osób zaangażowanych w realizację projektu: obsługa finansowo-księgowa i administracyjno-biurowa MOPS, koordynator wolontatiatu itd.
Wymagany 1% wkład własny Partnera zostanie również wniesiony  w postaci rzeczowej - użyczenie sal na potrzeby szkoleń zawodowych, poradnictwa zawodowego (indywidualnego
i grupowego).
Wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, który będzie prowadził obsługę projektu  będą finansowane ze środków EFS  - otrzymanych w ramach projektu.
Wniosek o finansowanie projektu zostanie złożony do dnia 30.09.2005r. do Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Departament Wdrażania EFS, ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie mógł przystąpić do wdrażania projektu po otrzymaniu decyzji o akceptacji wniosku  i podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu z Ministerstwem Gospodarki i Pracy.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (poniedziałek, 03 października 2005, godzina 08:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 257
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji