UCHWAŁA Nr 77/VII/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 marca 2007 roku
w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka.

UCHWAŁA Nr 77/VII/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie: zawarcia z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka.
  
Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 2 pkt. 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337), art. 5 ust. 2, ust. 3 i ust.4 oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,   Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 i Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759) - Rada Miasta Płocka uchwala,  co następuje:

§ 1
1. Wyrazić zgodę na zawarcie z Powiatem Płockim porozumienia w sprawie dofinansowania kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych będących mieszkańcami Powiatu Płockiego w warsztatach terapii zajęciowej funkcjonujących na terenie Płocka.
2. Upoważnić Prezydenta Miasta Płocka do podpisania porozumienia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4
Treść porozumienia, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

U Z A S A D N I E N I E:

Do końca 2006r. działalność warsztatów terapii zajęciowej (wtz) w całości pokrywana była ze środków finansowych otrzymywanych przez Gminę Płock z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 68c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w 2007 roku maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON wynosi 95 % kosztów działalności wtz. Zgodnie z art. 10b ust. 6 cytowanej wyżej ustawy koszty działalności wtz są współfinansowane ze środków PFRON, ze środków samorządu terytorialnego lub z innych źródeł. Natomiast art. 10b ust 6 określa, że powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami rehabilitacji w warsztacie działającym na terenie innego powiatu jest zobowiazany do pokrywania kosztów rehabilitacji               w odniesieniu do swoich mieszkańców, w całości nieobjętej dofinansowaniem ze środków PFRON.
W Płocku funkcjonuje 6 warsztatów terapi zajęciowej, w zajęciach których uczestniczy 125 osób niepełnosprawnych, w tym 10 osób pochodzących z terenu Powiatu Płockiego.  W związku z powyższymi regulacjami prawnymi i na podstawie przedmiotowego porozumienia Powiat Płocki będzie dofinansowywał 5 % kosztów uczestniczenia 10 mieszkańców Powiatu Płockiego w warsztatach funkcjonujących na terenie Płocka.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.o samorządzie powiatowym powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, natomiast do wyłącznej właściwości rady powiatu (rady miasta - w przypadku miasta na prawach powiatu) należy podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, stąd też przedstawiamy niniejszy projekt uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (poniedziałek, 02 kwietnia 2007, godzina 08:46)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 433
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji