U C H W A Ł A Nr 87/VII/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2003 roku
w sprawie ustalenia nazw ulic.
U C H W A Ł A Nr 87/VII/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2003 roku


w sprawie ustalenia nazw ulic.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806), art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2002 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62 z 2000 r. poz. 718, Dz. U. Nr 46 poz.499 z 2001 r., Dz. U. Nr 74 poz. 676 i Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2002 r.) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Nadać nazwy nowo powstałym ulicom:
1. PRZEMYSŁOWA – (odcinek ulicy łączący istniejącą ul. Przemysłową z ul. Tysiąclecia).
2. PORTOWA – (odcinek ulicy łączący istniejącą ul. Portową z ul. Popłacińską).
Położenie nowo powstałych ulic określają załączniki nr 1 i 2.§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka .


§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad
Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 465
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji