UCHWAŁA NR 530/XXXVII/09 z dnia 26 maja 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę – Miasto Płock.

UCHWAŁA NR 530/XXXVII/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 maja 2009 roku


w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości przez Gminę – Miasto Płock.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458) i art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603; Nr 281, poz. 2782, z 2005 roku Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006 roku Nr 6, poz. 70, Nr 104, poz. 708, Nr 220, poz. 1600, Nr 220, poz. 1601, z 2007 roku Nr 69, poz. 468, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412, z 2009 roku Nr 19, poz. 100) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1

Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości stanowiących zgodnie z zapisem w księgach wieczystych własność Gminy Płock według załącznika, z przeznaczeniem na drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 


UZASADNIENIE

Nieruchomości zajęte pod drogi dojazdowe do II przeprawy mostowej w Płocku budowanej w ciągu drogi krajowej nr 60 i 62 (poszerzenie ulicy Wyszogrodzkiej na odcinku od ul.Granicznej do ul.Zbożowej) są w części własnością Skarbu Państwa (nabyte w drodze wywłaszczenia), a w części Gminy Płock (nabyte w drodze umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego). Inwestycja na powyższych nieruchomościach została już zrealizowana w związku z czym istnieje potrzeba uregulowania stanu prawnego wszystkich nieruchomości pod drogami dojazdowymi do II przeprawy mostowej w Płocku na rzecz Skarbu Państwa. Podjęcie uchwały przez Radę Miasta Płocka  umożliwi uregulować stan prawny nieruchomości objętych załącznikiem do niniejszej uchwały.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 01 czerwca 2009, godzina 11:34)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 456
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji