UCHWAŁA NR 803/XLVIII/2014 z dnia 27 maja 2014 roku
w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.

UCHWAŁA NR 803/XLVIII/2014

Rady Miasta Płocka 

z dnia 27 maja 2014 roku

 

w sprawie: zmiany Statutu Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku.  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646 i Dz. U. z 2014 r. poz. 379), art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 154, poz. 866 i poz. 1650) uchwala się co następuje:

 

§ 1.

W Statucie Ośrodka Opiekuńczo-Wychowawczego w Płocku, stanowiącym załącznik do uchwały nr 488/XXIX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2012 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Opiekuńczo-Wychowawczemu w Płocku (Dz. U. Woj. Mazow. z 2012 r. poz. 9287), § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Obsługę Ośrodka, w tym obsługę finansowo-księgową, wykonuje Zespół Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku w zakresie określonym swoim statutem.”   

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

 

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2014 roku.

 

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 8 lat temu (środa, 28 maja 2014, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 547
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji