UCHWAŁA NR 498/XXXV/09 z dnia 31 marca 2009 roku
w sprawie: uchylenia uchwały Nr 339/XVIII/03 Rady Miasta Płocka w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy przewozie taksówkami osób oraz ich bagażu na terenie miasta Płocka.

UCHWAŁA NR  498/XXXV/09
Rady Miasta Płocka
z dnia 31 marca 2009 roku


w sprawie: uchylenia uchwały Nr 339/XVIII/03 Rady Miasta Płocka  w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy  przewozie  taksówkami  osób oraz ich bagażu na  terenie miasta Płocka.


Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz  art.40  ust.1  ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,poz. 717,  Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,  Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458), w związku z  art. 8 ust. 1 i art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.  o cenach  (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 210, poz. 2135, z 2007 r. Nr 166, poz.1172 oraz 2008 r. Nr 157, poz. 976) Rada Miasta  Płocka uchwala, co następuje:
 
                                                                          § 1

Traci moc uchwała Nr  339/XVIII/03  Rady Miasta Płocka  z dnia  9 grudnia 2003 r. w sprawie  określenia stref  cen (stawek taryfowych) oraz ustalenia cen urzędowych obowiązujących przy  przewozie  taksówkami  osób oraz ich bagażu na  terenie miasta Płocka.

                                                                           § 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta  Płocka.

                                                                           § 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz   Korga

 

UZASADNIENIE


Intencją uchwały jest  uwolnienie  cen stawek taryfowych obowiązujących przy przewozach taksówkami oraz  zniesienie zróżnicowania  obszarów   ich  poboru na terenie miasta Płocka.
Przewozy taksówkowe nie są  działalnością dotowaną przez miasto, dlatego wydaje się uzasadnione, aby kształtowanie  cen na te usługi  odbywało się na takich samych zasadach jak w innych branżach, a więc na zasadzie reguł rynkowych, poprzez relacje pomiędzy popytem i podażą. Odstąpienie od  skorzystania  z  prawa  ustalenia   cen  maksymalnych  za  usługi  przewozowe taksówkami   jest    zgodne z  podstawową  zasadą  wolności  i  równości wobec prawa wszystkich przedsiębiorców wykonujących  działalność  gospodarczą. 
Uwolnienie cen,  z  uwagi  na bardzo  dużą   konkurencję  przewoźników na płockim rynku, nie  powinno  spowodować  generalnego wzrostu opłat za przewozy, lecz  zróżnicowanie w zależności od jakości świadczonych usług.
W celu  zminimalizowania ryzyka  ewentualnych nadużyć ze strony nieuczciwych przewoźników,  wprowadzenie w  życie uchwały będzie poprzedzone akcją informacyjną dla mieszkańców.  Należy zaznaczyć, iż  taksówkarze  zostali  zobligowani (stosowną uchwałą Rady Miasta) do  umieszczania czytelnych nalepek na zewnątrz pojazdu, zawierających informację o  oferowanych cenach tj. opłacie początkowej, opłacie za kilometr, opłacie za godzinę postoju oraz opłacie za bagaż nietypowy.
Projekt uchwały został skonsultowany z przedstawicielami płockich taksówkarzy.
Zdecydowana większość  miast z terenu kraju odstąpiła od ustalenia cen  i stref  cen na przewozy taksówkami.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 14 lat temu (środa, 01 kwietnia 2009, godzina 14:02)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 111
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji