UCHWAŁA Nr 202/XIV/07 Rady Miasta Płocka z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA Nr 202/XIV/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 23 października 2007 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 iNr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płock - Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku  umów na okres przekraczający rok budżetowy, których przedmiotem jest:
1)dostosowanie, wypożyczenie oraz nadzór nad montażem powłoki pneumatycznej kryjącej tenisowe korty Miejskiego Centrum Sportu oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 22.448,00 (dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) złotych,
b)w 2008 roku - 32.086,00 (trzydzieści dwa tysiące osiemdziesiąt sześć) złotych,
2) zapewnienie tymczasowego zasilania energetycznego dla lodowiska miejskiego zlokalizowanego na Starym Rynku oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 5.758,40 zł (pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy),
b)w 2008 roku – 8.637,60 zł (osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy),
3) zapewnienie tymczasowego zasilania energetycznego dla lodowiska miejskiego zlokalizowanego przy Pływalni Miejskiej „Podolanka” oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 22.911,60 zł (dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy),
b)w 2008 roku – 34.367,40 zł (trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych
czterdzieści groszy)
4) wynajem, transport i montaż segmentów budowlanych przeznaczonych dla obsługi lodowisk zlokalizowanych na Starym Rynku i przy Pływalni Miejskiej „Podolanka” oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 2.940,00 (dwa tysiące dziewięćset czterdzieści) złotych,
b)w 2008 roku – 3.946,00 (trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) złotych,
5) wynajem boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 22 w Płocku z przeznaczeniem na lodowisko miejskie oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 600,00 (sześćset) złotych,
b)w 2008 roku – 900,00 (dziewięćset) złotych,
6) świadczenie usług sanitarnych na potrzeby lodowisk zlokalizowanych na Starym Rynku oraz przy Pływalni Miejskiej „Podolanka” oraz zaangażowanie na ten cel środków w wysokości:
a)w 2007 roku – 3.157,00 (trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) złotych,
b)w 2008 roku – 6.816,00 (sześć tysięcy osiemset szesnaście) złotych,
7)  świadczenie usług telekomunikacyjnych (2 telefony komórkowe) oraz zaangażowanie na ten cel środków w maksymalnej wysokości:
a) w 2007 roku – 450,00 (czterysta pięćdziesiąt) złotych,
b) w 2008 roku – 4.800,00 (cztery tysiące osiemset) złotych,
c) w 2009 roku – 4.350,00 (cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt) złotych,
8) dostawa energii elektrycznej na lodowisko zlokalizowane na Starym Rynku oraz zaangażowanie na ten cel środków w maksymalnej wysokości:
a) w 2007 roku – 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych,
b) w 2008 roku – 30.000,00 (trzydzieści tysięcy) złotych.

§ 2
Źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka na 2007 rok: dział 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 – Obiekty sportowe Miejski Zespół Obiektów Sportowych w Płocku, Budżet Miasta Płocka na 2008 rok oraz  Budżet Miasta Płocka na 2009 rok.

§ 3
Zobowiązania określone w § 1 zostaną pokryte z wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


UZASADNIENIE

W związku z koniecznością zawarcia przez Miejski Zespół Obiektów Sportowych umów na okres przekraczający rok budżetowy konieczne jest podjęcie uchwały Rady Miasta określającej rodzaj zobowiązania oraz okres na jaki mają być zaciągane. Umowy, o których mowa powyżej są niezbędne przede wszystkim dla zapewnienia funkcjonowania lodowisk miejskich zlokalizowanych na Starym Rynku oraz przy Pływalni Miejskiej „Podolanka”. Łączne zaangażowanie środków finansowych, które należy zabezpieczyć w budżecie miasta Płocka w związku z realizacją ww. umów wynosi: 68.265,00 zł. - w 2007 roku, 121.553,00 zł. - w 2008 roku oraz 4.350,00 zł. - w 2009 roku. Źródłem dochodów, z których zostaną pokryte powyższe zobowiązania w latach 2008 i 2009 są wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 26 października 2007, godzina 08:31)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 128
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji