UCHWAŁA NR 710/L/10 z dnia 27 kwietnia 2010 roku
w sprawie skargi Pani Renaty Piechna zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.

UCHWAŁA NR 710/L/10 Rady Miasta Płocka z dnia 27 kwietnia 2010 roku

w sprawie skargi Pani Renaty Piechna zam. w Płocku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.


Na podstawie art. 18 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 i Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) i art. 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)- Rada Miasta Płocka:

§ 1.

Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi Pani Renaty Piechna zamieszkałej w Płocku z dnia 18 lutego 2010 roku na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, ze względu na to, iż skarga dotyczy udzielenia pomocy społecznej zainteresowanej, w ramach, której sprawy winny kończyć się stosownymi decyzjami administracyjnymi, a właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji jest organ administracji publicznej wyższego stopnia t. j. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.


§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.


§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


          Przewodniczący
          Rady Miasta Płocka


   Tomasz Korga

 

 

 

UZASADNIENIE

 W dniu 22 lutego 2010 roku do Przewodniczącego Rady Miasta Płocka wpłynęła skarga Pani Renaty Piechna zam. w Płocku, z dnia 18 lutego 2010 r., na działania Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku.
 Na podstawie przepisów obowiązującego Statutu Miasta Płocka skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta.
Komisja Rewizyjna dokonała analizy skargi na posiedzeniu w dniu 22 marca 2010 roku, wysłuchała wyjaśnień przedstawionych przez przedstawicielki Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku i uznała, że skarga dotyczy czynności podejmowanych przez pracowników MOPS w ramach procedur związanych z udzieleniem pomocy społecznej, które są prowadzone na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (T.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362) ) mających związek z ewentualnym wydaniem przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku decyzji o przyznaniu Pani Renacie Piechna  świadczenia z tejże pomocy.
 Rada Miasta nie ma uprawnień do ingerowania w tok czynności  i działań podejmowanych w tym zakresie, albowiem organem właściwym do rozpatrywania odwołań od decyzji jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Płocku.
 Stąd, też  przedstawiono projekt uchwały jak drugostronnie wymieniony.
 Szczegółowy materiał w sprawie zawarty jest w protokole z posiedzenia Komisji w dniu  22.03.2010 r.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (czwartek, 29 kwietnia 2010, godzina 17:22)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 245
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji