Uchwała Nr 899/LIII/06 Rady Miasta Płocka z dnia 21 lutego 2006 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 835/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock

Uchwała Nr 899/LIII/06
Rady Miasta Płocka
z dnia 21 lutego 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr 835/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock

Na podstawie art. 34 b ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. z 1991 r. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315; z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110; z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1420) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 835/XLVIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 22 listopada 2005r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez miasto Płock § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 marca 2006 r. i ma zastosowanie do naliczania odpisów za luty 2006r.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Według pierwotnej treści uchwały, w przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzice mieli otrzymywać zwrot nadpłaconych kwot za żywienie (koszt surowców) w formie odpisów przy naliczaniu opłat za następny miesiąc za wszystkie dni nieobecności z wyjątkiem pierwszego dnia ciągłej nieobecności. Zmiana treści uchwały ma na celu umożliwienia zwrotu kosztów surowców do przygotowania posiłków również za pierwszy dzień nieobecności dziecka w żłobku.

Zmiana ta została zainicjowana przez dyrektorki przedszkoli działające pod wpływem postulatów składanych przez rodziców dzieci. Zmiana tego przepisu w przedszkolach skłania do dokonania podobnej zmiany w żłobkach, zwłaszcza, że dwa z trzech żłobków funkcjonują w jednym budynku z przedszkolami. Z wyjaśnień kierowniczek żłobków wynika, iż możliwe jest planowanie zakupów produktów żywnościowych do przygotowania posiłków w godzinach przedpołudniowych na dany dzień, kiedy już znana jest frekwencja dzieci.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 18 lat temu (czwartek, 23 lutego 2006, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 386
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji