U C H W A Ł A Nr 118/X/03 Rady Miasta Płocka z dnia 27 maja 2003 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 625/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku dotyczącej ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kobiernikach.
U C H W A Ł A Nr 118/X/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 maja 2003 rokuw sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr 625/XXVIII/00 z dnia 27 czerwca 2000 roku
dotyczącej ustalenia opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Zakładzie
Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kobiernikach.Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 4 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770, Dz. U. z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Dz. U z 2002 r. Nr 113, poz. 984) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Zmienia się dotychczasową treść § 1 i nadaje brzmienie:
„Ustala się górną stawkę opłaty za składowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. w Kobiernikach w wysokości 101,65 zł za jedną tonę”.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Krzysztof Rolirad

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 16 czerwca 2003, godzina 11:39)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 594
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji