UCHWAŁA NR 71/VI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2007 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy.

UCHWAŁA NR 71/VI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 lutego 2007 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy na okres przekraczający rok budżetowy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami: z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, nr 62 poz. 558 , nr 113 poz. 984, nr 214 poz. 1806, nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Dz. U. Nr 17 poz. 128) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie przez Gminę Płock umowy na świadczenie usługi zarządzania zasobem mieszkaniowym gminy i zaangażowanie na ten cel środków finansowych w wysokości:
- 20.000,00 zł w roku 2007
- 24.000,00 zł w roku 2008
- 25.000,00 zł w roku 2009

§ 2
Źródłem dochodów, z którego zostanie pokryte zobowiązanie określone uchwałą, są wpływy z czynszów za najem lokali mieszkalnych.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka
Tomasz Korga


Uzasadnienie

W związku z koniecznością przekazania w administrowanie nieruchomości stanowiących mieszkaniowy zasób gminy istnieje konieczność zlecenia ww. czynności profesjonalnym zarządcom nieruchomości. Zlecenie zarządzania następuje zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami i ustawą Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji Rada Miasta winna wyrazić zgodę na zaangażowanie środków bieżących na okres przekraczający rok budżetowy, tj. na okres 3 lat.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 17 lat temu (czwartek, 01 marca 2007, godzina 12:49)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 489
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji