UCHWAŁA NR 12/II/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku
w sprawie: sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały.

UCHWAŁA NR 12/II/2014
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 grudnia 2014 roku

w sprawie: sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013, poz 594, ze zmianą: Dz.U. 2013, poz. 654 i 1318, Dz.U. 2014, poz. 379 i 1072) oraz art. 5 i art. 17 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz.U. 2011, Nr 197, poz. 1172 ze zmianą: Dz.U. 2011, Nr 117, poz. 676 i Nr 232, poz. 1378), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§1.
Celem sprostowania błędu technicznego polegającego na wadliwym ogłoszeniu tekstu, w stosunku do uchwalonego przez Radę Miasta Płocka, uchwały nr 869/LI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 30 września 2014 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kilińskiego – Spółdzielcza” w Płocku (Dz.Urz. Województwa Mazowieckiego z 04 grudnia                           2014 r., poz. 11020) niniejszym prostuje się treść uchwały w następujący sposób:
1. w § 19 ust. 3 treść „punktu 4” otrzymuje oznaczenie jako „ustęp 4”;
2. w § 20 ust. 2 pkt 3 ppkt a oznaczenie „6U i U – 0,2” otrzymuje brzmienie „6U i 7U – 0,2”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 4 grudnia 2014 r.                                     Przewodniczący
                                 Rady Miasta Płocka


                                  Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (poniedziałek, 22 grudnia 2014, godzina 11:17)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 864
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji