UCHWAŁA NR 289/XVIII/2011 z dnia 29 grudnia 2011
w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka.

UCHWAŁA NR 289/XVIII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 grudnia 2011 roku


w sprawie wyboru Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka.

Na podstawie  art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z § 26 ust. 4 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazow. Z 2008 r. Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006) oraz uchwały Nr 25/V/11 Rady Miasta Płocka z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka i uchwały Nr 288/XVIII/2011 Rady Miasta Płocka z dnia  29 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w składzie osobowym doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka:

§ 1
Na Przewodniczącego doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Rady Miasta Płocka wybrała Pana Jacka Jasiona.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka

         
                Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (poniedziałek, 02 stycznia 2012, godzina 13:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 326
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji