UCHWAŁA Nr 816/LVII/10 z dnia 28 września 2010 roku
w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

UCHWAŁA NR 816/LVII/10
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2010 roku


w sprawie: zmiany dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr. 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675), w związku z art. 92 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675),
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje: 
§ 1
W dokumencie pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka - Aktualizacja na lata 2007–2013” stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr 729/XLIII/05 Rady Miasta Płocka z dnia  28 czerwca 2005 roku zmieniony Uchwałą Nr 525/XXXVII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 26 maja 2009 roku, Uchwałą Nr 587/XLI/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2009 roku oraz Uchwałą Nr 601/XLII/09 Rady Miasta Płocka z dnia 27 października 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:
1)załącznik nr 1 do LPR pn. „Wykaz projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2)załącznik nr 2 do LPR pn. „Opisy szczegółowe projektów planowanych do realizacji z wykorzystaniem środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” przyjmuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                      Przewodniczący  
 Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga    
Uzasadnienie
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka (LPR), stanowiący identyfikację potrzeb w zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta Płocka jest dokumentem „żywym”, nieprzerwanie realizowanym, o cyklicznym procesie aktualizacji. 

Niniejszą uchwałą dokonuje się zmiany treści załącznika nr 1 i nr 2 do LPR, które zawierają informacje na temat projektów realizowanych w latach 2007 – 2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji. W szczególności w ramach niniejszej aktualizacji do wykazu projektów realizowanych w latach 2007-2013 w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji (załącznik nr 1 do LPR) dopisuje się 15 nowych projektów, tj.:
na wniosek zainteresowanych podmiotów w Tabeli 1 dopisuje się następujące projekty, na których realizację wnioskodawcy planują ubiegać się o środki z RPO  WM Działanie 5.2. Rewitalizacja miast:
Rewitalizacja zabytkowych budynków dawnego Kolegium i dawnej Kolegiaty św. Michała w Płocku,
Renowacja części wspólnych wielorodzinnych budynków przy ul. Bielskiej 14 a, Królewieckiej 1, Królewieckiej 3 wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na Osiedlu Stare Miasto w Płocku,
Renowacja  części wspólnych  wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Na Skarpie 24,
Rewitalizacja budynków usługowo-mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ul. Kwiatka 26 wraz z zagospodarowaniem terenu,
Rewitalizacja zabytkowych budynków usługowo-mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ul. Kolegialnej 5 wraz z zagospodarowaniem terenu,
Rewitalizacja budynków usługowo-mieszkalnych wielorodzinnych w Płocku przy ul. Tumskiej 6 wraz z zagospodarowaniem terenu
w związku z przyznaniem przez Radę Miasta Płocka dotacji celowych z Budżetu Miasta Płocka na rok 2010 w Tabeli 3 dopisuje się projekt dotyczący remontu kościoła farnego w Płocku oraz projekty dotyczące remontu następujących zabytkowych kamienic: pl. Narutowicza 3, 5; pl. Stary Rynek 22; ul. Tumska 15; ul. Kolegialna 18; pl. Obrońców Warszawy 4, 8; ul. Sienkiewicza 32.

Jednocześnie niniejszą uchwałą wykreśla się 3 projekty wpisane do LPR (załącznik nr 1 do LPR), tj. z Tabeli 3 projekt dotyczący remontu zabytkowej kamienicy położonej przy ul. Kwiatka 2 i kamienicy przy ul. Kwiatka 42 oraz z Tabeli 4 projekt dotyczący remontu budynku  mieszkalno – usługowego przy ul. Grodzkiej 7.  Projekt  pn. Modernizacja i zagospodarowanie Wieży Ciśnień wykreśla się z Tabeli 1 i dopisuje się w Tabeli 4.

W załączniku nr 2 do LPR dopisuje się opisy szczegółowe projektów nowo wpisanych do Tabeli 1.  Działania rewitalizacyjne planowane w ramach RPO  WM.

W załączniku nr 1 i nr 2 do LPR aktualizuje się informacje o projektach wpisanych do LPR  - zgodnie z informacjami przedłożonymi przez podmioty odpowiedzialne za realizację poszczególnych projektów w ramach monitoringu okresowego przeprowadzonego w maju br.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 29 września 2010, godzina 11:35)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 253
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji