UCHWAŁA Nr 281/XV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 29 września 2003 roku
w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej nr ewid. dz. 470/2 o pow. 1267 m2.

UCHWAŁA Nr 281/XV/03
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 września 2003 roku


w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej nr ewid. dz. 470/2 o pow. 1267 m2.
 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 i z 2002 roku Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz.U.  z 2003 roku Nr 80 poz.717) oraz art.13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2000 roku Nr 46 poz.543 ze zm. Dz.U. z 2001r Nr 129 poz.1447, Dz.U Nr 154 poz.1800, Dz.U. z 2002 roku Nr 25 poz.213, Nr 74 poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126 poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz. 2058. Dz.U z 2003 roku Nr 80 poz.717, 720, 721)  Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1.

Wyrazić zgodę na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczonej nr ewid. dz. 470/2 o pow. 1267 m2 dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku prowadzona jest Księga Wieczysta KW 73035.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Stanisław Nawrocki


U Z A S A D N I E N I E


Nieruchomość nie zabudowana położona w Płocku przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczona nr ewid. działki 470/2 o pow. 1267 m2 KW 73035 stanowi własność Gminy Płock.
Zgodnie z Miejscowym planem szczegółowym zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia m. Płocka działka nr 470/2 zlokalizowana jest na obszarze oznaczonym symbolem C.3.14. , dla którego plan ustala:
C. Strefa centrum – koncentracja funkcji usługowych, administracyjnych, reprezentacyjnych  - minimum 50% kubatury w strefie winny stanowić obiekty usługowe.
C.3.14. tereny staromiejskiej zabudowy z przewagą funkcji usługowych. Szczególne wymagania dotyczące formy i detalu architektonicznego. Promocja działalności usługowej wyróżniającej Stare Miasto.
Modernizacja, przebudowa, renowacja i remont obiektów zabytkowych wymagają opinii Państwowej Służby Ochrony Zabytków, Oddział w Płocku.
W/w działka znajduje się w strefie „A” – ścisłej ochrony konserwatorskiej w strefie „W” – ochrony archeologicznej.
Z uwagi na przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego oraz istniejące zapotrzebowanie nabywców indywidualnych na nieruchomość o tym przeznaczeniu uzasadnione jest podjęcie uchwały o sprzedaży w/w działki na własność w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym decydowanie o zbyciu nieruchomości stanowiących mienie gminne należy do właściwości Rady Gminy.
Powyższe odbywa się poprzez podjęcie uchwały Rady Miasta.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 20 lat temu (poniedziałek, 06 października 2003, godzina 13:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 359
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji