UCHWAŁA NR 62/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
W sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 780/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

UCHWAŁA NR 62/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

 

W sprawie zmiany Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 780/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, Dz.U z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,  Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1228, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Dz.U. Nr 157, poz.1241, Dz.U. Z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230), art. 4 ust. 1 pkt 22 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,  z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458 i Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz.14, nr 157 poz. 1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, nr 106 poz. 675, nr 40 poz. 230),  art. 41e, 41f oraz 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity DzU z 2010r nr 234 poz. 1536) - uchwala się co następuje:
§ 1
W Uchwale Rady Miasta Płocka  Nr 780/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie  trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada składa się z 3 przedstawicieli Rady Miasta, Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych, 1 pracownika Urzędu Miasta Płocka i 6 reprezentantów organizacji pozarządowych”.

 

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi  Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

           Przewodnicząca                      Rady Miasta Płocka


         Elżbieta Gapińska

 

 

 


UZASADNIENIE

Znowelizowana ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w art. 41e ust. 1-2 pozwala organowi wykonawczemu właściwej jednostki  samorządu terytorialnego powołać Radę Działalności Pożytku Publicznego jako organ konsultacyjny i doradczy. Ustawa ta w art. 41g zobowiązuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do określenia w drodze uchwały trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Rady oraz terminów i sposobu zgłaszania kandydatur na członków tej rady.
Rada Miasta Płocka  w swojej uchwale Nr 780/LV/10 z dnia 31 sierpnia 2010 roku zdecydowała delegować 2 radnych do Płockiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Obecnie, na wniosek radnych, Radę Miasta Płocka będą reprezentowały 3 osoby.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:09)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 635
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 23 lutego 2011, godzina 13:10
  • Historia aktualizacji

  • 23 lutego 2011, godzina 13:10 Aktualizacja danych