UCHWAŁA NR 70/VI/11 z dnia 22 lutego 2011 roku
W sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Płock do projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

UCHWAŁA NR 70/VI/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 22 lutego 2011 roku

W sprawie przystąpienia Gminy – Miasta Płock do projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U. z 2002 r.: Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,  Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, : Dz. U. z 2003 r.: Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203,  Dz. U. z 2005 r.: Nr 172 poz.1441, Nr  175 poz.1457, Dz. U. z 2006 r.: Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r.: Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.: Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r.: Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Miasta Płocka wyraża zgodę na przystąpienie Gminy – Miasta Płock
jako Partnera Obserwatora do projektu systemowego Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych oraz w podejmowaniu decyzji publicznych realizowanego w ramach Działania 5.3 Wsparcie na rzecz realizacji Strategii Lizbońskiej, Priorytetu V Dobre rządzenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.
2. Reprezentantem Gminy – Miasta Płock w niniejszym projekcie będzie
    Pełnomocnik ds. Pozyskiwania Funduszy Europejskich.
3. Porozumienie zostanie zawarte od 28 lutego 2011 r. do końca realizacji
projektu Decydujmy razem – 30 czerwca 2014 r.
4. Uczestnictwo w projekcie nie ponosi za sobą żadnych zobowiązań
finansowych. Wkład własny Gminy wynosi 0,00 PLN.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
 Rady Miasta Płocka


Elżbieta Gapińska

 

 

Uzasadnienie
Projekt Decydujmy razem skierowany jest do przedstawicieli gmin i powiatów, którzy wspólnie ze środowiskami lokalnymi chcą poznawać i wdrażać zasady partycypacji społecznej. Założeniem projektu jest, by samorządy stworzyły grupę liderów społecznych pochodzących z różnych środowisk oraz ugrupowań i wspólnie pracowali nad dokumentami programowymi dla swojej gminy i powiatu.
Partycypacja społeczna to świadome i aktywne włączenie się obywateli w podejmowanie decyzji dotyczących życia publicznego. Samorządy zapraszając do współpracy organizacje pozarządowe oraz mieszkańców poznają lepiej ich faktyczne potrzeby i w atmosferze dialogu i obustronnego zaangażowania mogą podejmować trafniejsze decyzje. Partycypacja sprzyja budowaniu demokratycznego wizerunku władz lokalnych i promocji wspólnych dokonań jest „zwierciadłem dojrzałej demokracji”. Uczestnictwo w projekcie „Decydujmy razem” pozwoli na wypracowanie metod, dzięki którym urząd będzie lepiej współpracować ze społecznością przy tworzeniu i wdrażaniu programów w obszarach zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości i zrównoważonego rozwoju.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 23 lutego 2011, godzina 13:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 532
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji