UCHWAŁA NR 566/XXXIII/2013 z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie zmiany uchwały Nr 519/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2013 rok.

UCHWAŁA NR 566/XXXIII/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 26 marca 2013 roku 

w sprawie zmiany uchwały Nr 519/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2013 rok.

Na podstawie § 2 Regulaminu Rady Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 376/XXIII/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Płocka – Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1
Zmienia się załącznik do uchwały Nr 519/XXX/2012 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Płocka na 2013 rok, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2
Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Płocka do dokonywania w uzasadnionych przypadkach zmian w planie pracy Rady.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

         Przewodniczący
               Rady Miasta Płocka


                Artur Jaroszewski


 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 9 lat temu (środa, 27 marca 2013, godzina 13:37)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 547
  • Data ostatniej aktualizacji: środa, 27 marca 2013, godzina 13:37
  • Historia aktualizacji

  • 27 marca 2013, godzina 13:37 Aktualizacja danych