UCHWAŁA Nr 623/XXXV/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 grudnia 2004 roku
w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku , Obręb Nr 9.

UCHWAŁA Nr 623/XXXV/04
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 28 grudnia 2004 roku

w sprawie: sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanej położonej w Płocku , Obręb Nr 9.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr  62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U.     z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 ) oraz art. 13 ust.1, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2000 r. Nr 46  poz. 543, Dz. U z 2001 Nr 129 poz. 1447, Nr  154  poz. 1800, Dz. U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz.U. z 2003 r Nr 1 poz. 15,  Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874, Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568, Nr 203 poz. 1966, Nr 217 poz. 2124, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 39, Nr 19 poz. 177) Rada Miasta Płocka postanawia, co następuje:

§ 1

Z zasobu Gminy Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość nie zabudowaną, stanowiącą własność Gminy Płock, położoną w Płocku, Obręb 9,  oznaczoną jako działki ewid. nr 218/189, o pow. 9957 m2 , nr 218/192, o pow. 1076 m2, nr 218/190,     o pow. 659 m2, o  łącznej pow. 11692 m2   objętą Księgą wieczystą KW 79470 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych, przeznaczoną  w Miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Strzeleckiej, Maneżowej, Saperskiej i Powstańców w Płocku na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 08:47)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 432
  • Data ostatniej aktualizacji: wtorek, 04 stycznia 2005, godzina 08:47
  • Historia aktualizacji

  • 04 stycznia 2005, godzina 08:47 Aktualizacja danych