UCHWAŁA NR 358/XXI/12 z dnia 27 marca 2012 roku
w sprawie nadania medalu Zasłużony dla Płocka Panu Markowi Gajewskiemu.

UCHWAŁA NR 358/XXI/2012
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 marca 2012 roku


w sprawie nadania medalu „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu.

Na podstawie  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) i § 13 ust. 2 pkt 15 Statutu Miasta Płocka uchwalonego uchwałą Nr 302/XXI/08 Rady Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Płocka (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 91, poz. 3271, z 2009 r. Nr 98, poz. 2753, Nr 145, poz. 4427, z 2010 r. Nr 187, poz. 5006, z 2011 r. Nr 10, poz. 388) – Rada Miasta Płocka uchwala co następuje:

§ 1
Przyznaje się medal „Zasłużony dla Płocka” Panu Markowi Gajewskiemu za pielęgnowanie tradycji, chwały oraz sławy oręża polskiego wśród dzieci i młodzieży, za działalność upamiętniającą wydarzenia oraz płocczan poległych i pomordowanych podczas II wojny światowej, a także za działania na rzecz  płockiego środowiska kombatantów.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

 

Uzasadnienie

Pan Marek Gajewski ps. „Aramis” urodził się 22 lutego 1926 roku w Modlinie. 
W momencie wybuchu II wojny światowej był dzieckiem, a gdy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie brał w nim udział już jako żołnierz Armii Krajowej Grupy Kampinos w stopniu strzelca. Zdobywał m.in. Dworzec Gdański, brał udział w natarciu na Sieraków, w bitwie pod Jaktorowem i Zosinymi Budami. Pod koniec powstania razem z kolegami z oddziału wyruszył w kierunku Kielecczyzny. Jego oddział partyzancki walczył w okolicach Końskich, a następnie w lasach spalskich.
Po wojnie pracował na Dolnym Śląsku w budownictwie.
W Płocku zamieszkał w 1985 roku. W 1991 roku po powołaniu Porozumienia Organizacji Kombatanckich, po śmierci Pana Jana Nowaka pierwszego przewodniczącego, został przewodniczącym Porozumienia Organizacji Kombatanckich, tę funkcję pełni do dzisiaj. Był inicjatorem, pomysłodawcą Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” w roku szkolnym 1995/1996.  Konkurs ma szczególną rangę, od początku organizowany jest pod  Patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Edukacji Narodowej, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego był Pan Marek Gajewski,  obecnie Honorowy Przewodniczący konkursu.
W 1991 roku Pan Marek Gajewski otrzymał nominację na podporucznika, w 1999 roku na porucznika. W sierpniu 2011 roku Porucznik Marek Gajewski, otrzymał z rąk Radcy Generalnego Krzysztofa Sikory, koordynatora w pionie sekretarza w MON oraz generała brygady Wiesława Grudzińskiego, dowódcy Garnizonu Warszawa, nominację na kapitana. 
Pan Marek Gajewski  za działalność na rzecz wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży oraz integrowania płockiego środowiska otrzymał wiele medali, odznaczeń, orderów oraz wyróżnień m.in.
Krzyż  Walecznych 
Wojskowy buzdygan (1998)
Tytuł Płocczanin Roku 2007
Odznaka honorowa MON - Kustosz tradycji, chwały i sławy oręża polskiego (2009)
Pan Marek Gajewski jest niezwykle szanowany w środowisku płockich kombatantów. Jest wielkim  przyjacielem młodzieży, niezwykle oddanym i zaangażowanym w wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży. Na co dzień współpracuje ze Szkołą Podstawową Nr 22 im. Armii Krajowej.
Pan Marek Gajewski za działalność dla Płocka i płockiego środowiska kombatantów zasługuje na wyróżnienie medalem Zasłużony dla Płocka.
Kapituła na posiedzeniu w dniu 01 marca 2012 roku pozytywnie zaopiniowała wniosek Prezydenta Miasta Płocka o nadanie medalu „Zasłużony dla Płocka” dla Pana Marka Gajewskiego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (środa, 28 marca 2012, godzina 10:25)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 586
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji