UCHWAŁA NR 231/XVI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 27 listopada 2007 roku
w sprawie przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.

UCHWAŁA NR 231/XVI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 27 listopada 2007 roku

w sprawie przyjęcia programu samorządowego dla Miasta Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, ze zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,  Dz.U. z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. z 2006 r. Nr 181 poz. 1337, Dz.U. z 2007 r. Nr. 48 poz. 327, Dz.U. z 2006 Nr 17 poz.128, Dz.U. z 2007 Nr 138 poz. 974, Dz.U. z 2007 Nr 173 poz.1218), art.91 i art.92 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz.1592, ze zm. Dz.U. z 2002 roku  Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806, Dz.U.z 2003 roku  Nr 162, poz.1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. z 2007 Nr 173 poz. 1218) i art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 1997 Nr 160 poz.1082, Dz.U z 1998 Nr 156 poz.1019, Dz.U. z 1998 Nr99 poz.628, Dz.U z 1998 Nr106 poz.668, Dz.U z 1998 Nr156 poz1019, Dz.U z 1998 Nr106 poz.668, Dz.U z 1998 Nr137 poz.887, Dz.U z 1998 Nr162 poz.1118, Dz.U z 1998 Nr162 poz.1126, Dz.Uz 1999 Nr49 poz.486, Dz.Uz 1999 Nr90 poz1001, Dz.U z 1998 Nr106 poz.668, Dz.U z 1999 Nr95 poz.1101, Dz.U z 1999 Nr111 poz.1280, Dz.U z 2000 Nr48 poz550, Dz.U z 2000 Nr119 poz.1249, Dz.U z 2001 Nr39 poz.459, Dz.U z 2001 Nr125 poz.1368, Dz.U z 2001 Nr129 poz.1444, Dz.U z 2001 Nr154 poz.1792, Dz.U Nr 2001 Nr100 poz.1080, Dz.U z 2001 Nr154 poz.1800, Dz.U z 1999 Nr 95 poz.1101, Dz.U z 2002 Nr169 poz.1387, Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1679, Dz.U. z 2002 Nr200 poz.1683, Dz.U. z 2002 Nr241 poz.2074, Dz.U z 2003 Nr7 poz.79, Dz.U z 2003 Nr 90 poz.844, Dz.U z 2003 Nr223 poz.2217, Dz.U. 2003 Nr228 poz.2262, Dz.U z 2004 Nr96 poz.959, Dz.U z 2004 Nr99 poz.1001, Dz.U z 2004 Nr240 poz.2407, Dz.U z 2005 Nr44 poz.422, Dz.U. z 2005 Nr132 poz.1110, Dz.U z 2005 Nr163 poz.1362, Dz.U z 2005 Nr164 poz.1366, Dz.U.z 2006 Nr63 poz.440, Dz.U. z 2005 Nr167 poz.1398, Dz.U.z 2003 Nr228 poz.2262, Dz.U. z 2006 Nr94 poz.651, Dz.U. z 2006 Nr170 poz.1217, Dz.U. z 2007 Nr115 poz.791, Dz.U. z 2007 Nr23 poz.144, Dz.U. z 2007 Nr115 poz.791, Dz.U. z 2007 Nr181 poz.1288), a także art.4 ust.1 w zw. z art.13 pkt.2 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. Nr62 z 2000r poz. 718, ze zm. Z 2001 r. Nr 46 poz. 499, z 2002 r. Nr 74 poz. 676, nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 65 poz. 595, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, nr 190 poz. 1606, Nr 267 poz. 2253, z 2006r. Nr 73 poz. 501, Nr 64 poz. 565, Nr 104 poz. 708, Nr 145 poz. 1050, oraz 2007 r. Nr 220 poz. 1600) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

Przyjąć program na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Realizacja programu, o którym mowa w § 1 rozpocznie się z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały.

§3

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§5

Traci moc uchwała nr 826/XXXIX/01 Rady Miasta Płocka z dnia 18 kwietnia 2001 roku, w sprawie uchwalenia samorządowego programu na rzecz osób niepełnosprawnych pod nazwą „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej”.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. sierpnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123 poz. 776, nr 160 poz. 1082, z 1998 r. Nr 99 poz. 628 i Nr nr 106, Nr 137 poz. 887, Nr 156 poz. 1019, Nr 162 poz. 1118 i 1126 oraz z 1999r. Nr 49 poz. 486), do zadań zleconych samorządu terytorialnego należy m. in. rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności i likwidacji barier utrudniających osobom niepełnosprawnym funkcjonowanie w społeczeństwie, opracowanie planów i zadań w tym zakresie.
Program „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej” jest programem, w którym ujęto zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, wielu aspektów niepełnosprawności zarówno dzieci jak i osób dorosłych na okres 2008 – 2012 r. i lat następnych w zależności od posiadanych środków w budżecie miasta. Program został dostosowany do obecnych potrzeb, daje podstawę do ubiegania się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W związku z powyższym przedstawiamy powyższy program do przyjęcia przez Radę Miasta Płocka.     

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 30 listopada 2007, godzina 08:12)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 399
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji