UCHWAŁA NR 255/XVII/11 z dnia 29 listopada 2011
w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.


UCHWAŁA NR 255/XVII/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku


w sprawie: przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok.

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust 2 Ustawy z dnia 26 października 1982r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 70 poz. 473, Nr 115 poz. 793 i Nr 176 poz. 1238; z 2008r. Nr 227 poz. 1505; z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175; z 2010r. Nr 47 poz. 278, Nr 127 poz. 857; z 2011r. Nr 120 poz. 690, Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337;
z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241;
z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675;
z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz.1281) - Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1
Przyjmuje się jako obowiązujący na terenie miasta Płocka Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski
                                                                                     

UZASADNIENIE
 
 Podstawą prawną działań gminnych związanych z profilaktyką
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U.
z 2007r. Nr 70 poz. 473 z późniejszymi zmianami), która określa zakres zadań, jakie winny być prowadzone na poziomie lokalnym. Na mocy art. 41 ust. 2 ww. Ustawy istnieje obowiązek corocznego uchwalania przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 W celu prawidłowego opracowania Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012r. powstał Zespół Zadaniowy składający się z przedstawicieli niżej wymienionych podmiotów:
Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka,
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Straży Miejskiej,
Poradni Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej  Spółka z o.o.,
Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Rejonowy w Płocku,
Płockiego Stowarzyszenia Klub Abstynentów
oraz przedstawiciela zespołu tematycznego ds. Zdrowia i profilaktyki uzależnień.
 Przyjęcie przez Radę Miasta Płocka wymienionego Programu przyczyni się do efektywnego prowadzenia działań w środowisku lokalnym w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Projekt Uchwały był konsultowany z organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie profilaktyki uzależnień, rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz przemocy w rodzinie.
 Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Płocką Radę Działalności Pożytku Publicznego.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:14)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 509
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji