UCHWAŁA NR 424/XXIX/08 Rady Miasta Płocka z dnia 25 listopada 2008 roku
w sprawie: założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego.

UCHWAŁA NR 424/XXIX/08
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 listopada 2008 roku

w sprawie: założenia publicznej szkoły ponadgimnazjalnej, nadania statutu i podpisania aktu założycielskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g), art. 58 ust.1 i 6, art. 62  ust. 5 oraz art 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658;  z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917/ oraz art. 20 i 21 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708 i poz. 1218, Nr 249, poz.1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1112/ Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Z dniem 15 stycznia 2009 roku zakłada się jako jednostkę budżetową publiczną szkołę ponadgimnazjalną  o nazwie:
Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku
z siedzibą w Płocku, al Kilińskiego 4.
2. Włącza się szkołę do Zespołu Szkół Technicznych - ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4.
Baza techniczno – dydaktyczna i majątek ZST - ZB gwarantuje realizację celów statutowych nowo zakładanej szkoły.
3. Akt założycielski szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszej  uchwały.
                     
§ 2.
Zakładanej  szkole nadaje się statut, stanowiący załącznik nr 2 do  niniejszej uchwały.

§ 3.
Przyjmuje się  źródło finansowania: Budżet Miasta Płocka, plan finansowy Zespołu Szkół   Technicznych.  
                    
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 5.
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

załącznik nr 1

 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SZKOŁY  PUBLICZNEJ

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 8 lit. i) oraz art. 91 i 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220,  Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111/, art. 5 ust. 5a, art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. g), art. 58 ust.1 i 6, art. 62 ust.5 oraz art 79 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz.788, Nr 122, poz.1020, Nr 131, poz.1091, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.1658;  z 2007r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz.542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008r. Nr 70, poz. 416 i Nr 145, poz. 917/

 

z dniem 15 stycznia 2009r. zakłada się   


publiczną szkołę  ponadgimnazjalną o nazwie:


Szkoła Policealna dla Dorosłych w Płocku
al. Kilińskiego 4.


Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych - ZB w Płocku, al. Kilińskiego 4.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga

 

Płock, dnia 25 listopada 2008r.

Uzasadnienie


Coraz większa grupa młodzieży - absolwentów szkół średnich podejmuje pracę zawodową i nie kontynuuje nauki w systemie dziennym. Równie często, mimo rozpoczęcia nauki, szybko z niej rezygnują po znalezieniu zatrudnienia.
Założenie nowej szkoły dla dorosłych z planowanymi wieczorowym i zaocznym systemem kształcenia pozwoli na naukę osobom pracującym /także dorywczo lub sezonowo/. Zespół Szkół Technicznych posiada dobrze wyposażone pracownie specjalistyczne i odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną, co gwarantować może wysoki poziom kształcenia zawodowego i odpowiednie przygotowanie absolwenta do potrzeb współczesnego rynku pracy.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 13 lat temu (środa, 26 listopada 2008, godzina 15:18)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 574
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji