UCHWAŁA NR 112/IX/11 z dnia 19 kwietnia 2011
w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki Fiat 126 P nr rejestracyjny SKW 8316

UCHWAŁA NR 112/IX/2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 19 kwietnia 2011 roku

w sprawie przejęcia z mocy ustawy na własność Gminy  – Miasto Płock porzuconego pojazdu marki  Fiat   126 P  nr rejestracyjny   SKW 8316

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.  Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457,  z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,  z 2010 r. Dz.U. Nr 40, poz. 230, Dz. U. Nr 106, poz. 675 ) ,art. 50a ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz. U.z 2005 r.  Nr 108, poz. 908, Nr 25, poz. 202, Nr 90, poz. 756 i poz. 757, Nr 109, poz. 925, Nr 175, poz. 1462,  Nr 179, poz. 1486, Nr 180, poz. 1494 i poz. 1497, z 2006 r. Nr 17 , poz. 141, Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 190, poz.1400, Nr 191, poz. 1410, Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, poz. 845, Nr 176 , poz. 1238 , z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320, Nr 220, poz. 1411 i  poz. 1426, Nr 223, poz. 1461 i poz. 1462 , Nr 234, poz. 1573 i poz. 1574  z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817, Nr 168, poz. 1323, z 2010 r. Nr 43, poz. 246, Nr 40, poz. 230, Nr 122, poz. 827, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 219, poz. 1443, Nr 225, poz. 1466, Nr 182, poz. 1228 , z 2011 r. Nr 30, poz. 151), w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 października 2007 r. w sprawie usuwania pojazdów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 191, poz. 1377  zm. Dz. U. z 2008 r. Nr 100, poz. 649)  uchwala się co następuje :
§ 1
Stwierdza się przejęcie na własność Gminy – Miasto  Płock -  z mocy ustawy -  pojazdu uznanego za porzucony z zamiarem wyzbycia się , marki  Fiat 126P, 
nr rejestracyjny SKW 8316, nr VIN SUF126A0009583617, w związku z  nieodebraniem przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia.
 
§ 2
Źródło finansowania : Budżet Miasta Płocka na 2011 rok - dział 750, rozdział 75020  § 4300 , zadanie 01/WSA-II/G.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


           Przewodnicząca
                                  Rady Miasta Płocka

          Elżbieta Gapińska

 


     UZASADNIENIE
    
      
 
Przepis art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm. )  stanowi, iż pojazd usunięty z drogi zgodnie z art. 50a  ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, uznaje się za porzucony
z zamiarem wyzbycia się . Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy. 
Pojazd marki Fiat  126P o numerze  rejestracyjnym  SKW 8316   został usunięty
z drogi przez firmę FHU PAT-CAR  Perzesty Patryk  w dniu  21 września 2010 roku  .
Sześciomiesięczny okres upłynął 21 marca 2011  roku.
W trakcie prowadzonego postępowania  ustalono  właściciela pojazdu.
Dwukrotnie wysłano wezwanie do odbioru pojazdu na adres podany w umowie kupna-sprzedaży pojazdu. Adresat nie odebrał żadnego z wezwań. Ponadto ustalono w Urzędzie Miasta Sochaczewa, że właściciel w/w pojazdu został wymeldowany z podanego adresu w drodze decyzji administracyjnej.  Innego adresu nie ustalono.
Oddział Komunikacji dokonał zlecenia jednostkowej wyceny  pojazdu .
Z przedłożonego operatu wynika, że przedmiotowy pojazd został oszacowany przez rzeczoznawcę na kwotę  110  zł.,  zatem celowym będzie przekazanie w/w pojazdu do stacji demontażu .

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 12 lat temu (środa, 20 kwietnia 2011, godzina 14:54)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 503
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji