UCHWAŁA NR 593/XXXV/2013 z dnia 28 maja 2013 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Mochowo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Mochowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku

UCHWAŁA NR 593/XXXV/2013
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 maja 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Mochowo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Mochowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12  i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594), uchwala się co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na przejęcie przez przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Mochowo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Mochowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku.
§ 2
1. Szczegółowe warunki przejęcia przez Gminę - Miasto Płock zadań Gminy Mochowo w zakresie usuwania następstw nadużywania alkoholu poprzez przyjmowanie osób w stanie nietrzeźwości z Gminy Mochowo do Izby Wytrzeźwień w Płocku określone zostaną w porozumieniu.
2. Do zawarcia porozumienia upoważnia się Prezydenta Miasta Płocka.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący
 Rady Miasta Płocka

Artur Jaroszewski

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 11 lat temu (piątek, 31 maja 2013, godzina 09:32)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 772
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji