Załącznik do Uchwały Nr 260/XVII//2011
STATUT Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

Załącznik
        do Uchwały Nr 260/XVII//2011
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 listopada 2011 roku

 

 

STATUT
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku

(tekst jednolity)

 

I. Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku, zwany dalej „MOPS”, jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej, działającą w formie jednostki budżetowej.
2. MOPS realizuje zadania w granicach administracyjnych miasta Płocka.
3. Organem prowadzącym MOPS jest Gmina - Miasto Płock.
4. MOPS jest podstawową jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy - Miasto Płock.

§ 2

MOPS działa na podstawie i w granicach obowiązującego prawa, a w szczególności:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym,
2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym,
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej,
4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
5) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
6) uchwały nr XV/71/90 Miejskiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 2 marca 1990r. w sprawie utworzenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku,
7) uchwały Rady Miasta Płocka w sprawie Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy – Miasto Płock,
8) niniejszego Statutu.

 

II. Przedmiot i zakres działania.

§ 3

1. Do  działalności  podstawowej  MOPS  należy  realizacja  zadań  określonych w następujących aktach prawnych:
1) ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
2) ustawa z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
3) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
4) ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
5) ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
6) ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
7) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy,
8) ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
9) ustawa z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
10) ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
11) ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
12) ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym,
13) ustawa z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
14) ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
15) ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach,
16) ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
17) ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
2.  Do  zadań  MOPS  należy  również  realizacja  zadań  zleconych  przez  Radę  Miasta Płocka i Prezydenta Miasta Płocka.

§ 4
       
Celem działania MOPS jest podejmowanie działań profilaktycznych, rozwojowych, uzupełniających i opiekuńczych, zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem poprzez:
1. umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są  w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości,
2. wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb,  
3. umożliwienie osobom i rodzinom życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

§ 5

MOPS realizuje w szczególności następujące zadania:
1.   podejmuje działania wynikające z rozeznanych potrzeb polegające na:
1) prowadzeniu pracy socjalnej rozumianej jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzeniu warunków sprzyjających temu celowi,
2) tworzeniu warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w mieście Płocku, w tym rozbudowie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
3) analizowaniu i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej,
4) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,
5) pobudzaniu społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin,
6) realizacji projektów społecznych  (socjalnych)  finansowanych z różnych źródeł, w tym ze środków zagranicznych;
2. realizuje zadania wynikające z rozeznanych potrzeb społecznych, rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, po zapewnieniu odpowiednich środków,
3. sporządza ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej oraz przygotowuje i koordynuje realizację Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka,
4. sprawuje nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i pieczy zastępczej wchodzących w skład Systemu Pomocy Społecznej oraz Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej Gminy - Miasto Płock.

§ 6

Do zadań z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez MOPS należą zadania gminy i powiatu, własne oraz zlecone, określone w ustawie o pomocy społecznej, a w szczególności:
1) udzielanie, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (zasiłków stałych, okresowych,
celowych),
2) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom
tego pozbawionym,
3) dożywianie dzieci,
4) sprawianie pogrzebu,
5) pomoc uchodźcom,
6) pomoc repatriantom,
7) pomoc kombatantom,
8) organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa,
9) zapewnianie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych,
10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach podopiecznych,
11) kierowanie mieszkańców Płocka do domów pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za ich pobyt w tych domach,
12) prowadzenie ośrodka interwencji kryzysowej,
13) prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych,
14) organizowanie i zapewnienie funkcjonowania ośrodków wsparcia, w tym: dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla ofiar przemocy w rodzinie,
15) skreślony
16) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się do życia, młodzieży opuszczającej domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się,
17) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze.

 


§ 7

MOPS realizuje również zadania wynikające z ustaw wymienionych w § 3 ust. 1, mające na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin, a w szczególności:
1) orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla celów poza rentowych (w pierwszej instancji),
2) wydawanie legitymacji osobie niepełnosprawnej,
3) opracowywanie i realizacja miejskich programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych, podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,
4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
8) dofinansowanie tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
9) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,
10) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych i świadczeń pielęgnacyjnych,
11) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach o nienależnie pobrane zaliczki alimentacyjne,
12) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
13) podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
14) ustalanie uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przysługującym świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Miasta Płocka,
15) organizacja programu prac społecznie użytecznych we współpracy z Miejskim Urzędem Pracy w Płocku,
16) wspieranie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizowanie pieczy zastępczej, w zakresie niezastrzeżonym na rzecz innych podmiotów,
17) opracowanie i realizacja programu wspierania rodziny oraz rozwoju pieczy zastępczej,
18) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej.

 
§ 8

W celu realizacji zadań MOPS współpracuje, na zasadzie partnerstwa, z prowadzącymi działalność na terenie Miasta Płocka, organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 


III. Administracja.

§ 9

1. Dyrektora MOPS zatrudnia i zwalnia Prezydent Miasta Płocka.
2. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora MOPS jest Prezydent Miasta Płocka.
3. Dyrektor MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictw i upoważnień  udzielonych przez Prezydenta Miasta Płocka.
4. Wynagrodzenie i inne warunki płacy Dyrektora MOPS ustala Prezydent Miasta Płocka.
5. W sprawach pracowniczych stroną reprezentującą pracodawcę jest Dyrektor MOPS.
6. Dyrektor MOPS jest pracodawcą, w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
7. Wszyscy pracownicy MOPS mają status pracowników samorządowych, do których stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 10

Dyrektor kieruje MOPS, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za realizację zadań określonych niniejszym Statutem, a zwłaszcza za:
1) podział zadań i kompetencji oraz właściwy dobór kadr,
2) określenie i wdrażanie odpowiedniej struktury organizacyjnej kierowanej jednostki,
3) określenie odpowiednich form organizacyjnych i metod pracy MOPS,
4) sporządzanie analiz, badań, sprawozdań i potrzeb, w tym projektów finansowo - rzeczowych oraz inwestycyjnych związanych z zakresem realizowanych zadań oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych Ośrodka.


IV. Organizacja i zasady działania jednostki.

§ 11

Wewnętrzną strukturę organizacyjną MOPS określa Regulamin Organizacyjny MOPS zatwierdzany przez Prezydenta Miasta Płocka.

§ 12

1. Limit zatrudnienia w przeliczeniu na etaty określa – na wniosek Dyrektora – Prezydent Miasta Płocka, uwzględniając rodzaj i zakres zadań realizowanych przez MOPS.
2. Zmiana zatrudnienia powyżej ustalonego limitu wymaga zgody Prezydenta Miasta Płocka, z wyłączeniem zatrudniania osób na podstawie umów na zastępstwo za osoby przebywające w szczególności na urlopach bezpłatnych, macierzyńskich i zwolnieniach lekarskich.
3. Wprowadzenie regulacji płac, w tym zmian wynagrodzeń pracowników MOPS, jest możliwe wyłącznie za zgodą Prezydenta Miasta Płocka.

§ 13

1. MOPS prowadzi działalność na podstawie planu finansowego opracowanego przez Dyrektora, dostosowanego do uchwały budżetowej na dany rok.
2. Środki finansowe na działalność MOPS pochodzą z budżetu Miasta Płocka oraz innych źródeł.
3. Wszelkie wpływy uzyskane przez MOPS stanowią dochody budżetu Miasta Płocka.
4. Wydatki MOPS realizowane są z uwzględnieniem przepisów prawa zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych oraz innych przepisów.
5. MOPS prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

§ 14

1. Sprawozdania finansowe i budżetowe MOPS sporządza Dyrektor MOPS i przekazuje terminowo do Prezydenta Miasta Płocka za pośrednictwem Skarbnika Miasta Płocka.
2. MOPS prowadzi wyodrębnioną ewidencję składników majątku będących w jego dyspozycji.
3. Decyzje w sprawie nabycia lub zbycia składników majątku o wartości początkowej do 3 500,00 zł podejmuje samodzielnie Dyrektor MOPS, w pozostałych przypadkach wymagana jest zgoda Prezydenta Miasta Płocka, poza przypadkami zastrzeżonymi do kompetencji Rady Miasta Płocka oraz poza przypadkami finansowania ww. zakupów ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych (np. środki unijne, środki z funduszy celowych).

§ 15

Kontrolę działalności, kontrolę rozliczeń finansowych z budżetem Miasta Płocka  oraz stosowanych zasad rachunkowości przeprowadzają upoważnieni przez Prezydenta Miasta Płocka pracownicy.


V. Postanowienia końcowe.

§ 16
 
1. Dyrektor MOPS ponosi odpowiedzialność jednoosobowo za przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
2. Wszelkie zmiany w Statucie mogą być dokonywane przez Radę Miasta Płocka.
3. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w uchwale.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 10 lat temu (piątek, 02 grudnia 2011, godzina 13:33)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 511
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji