UCHWAŁA Nr 569/XXX/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku
w sprawie : powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku.

UCHWAŁA Nr 569/XXX/04
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 września 2004 roku

w sprawie : powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Płocku.


 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. 142, poz. 1591, zm. : Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,poz.1568, Dz..U. z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203/, w związku z  art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29.09.1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego / Dz. U. Nr 36, poz. 180, z 1988 r. Nr 19,poz. 132, z. 1989 r. Nr 29, poz. 154, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 , z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2003r. Nr 130, poz..1188 i 1189/  ,  w związku z  § 6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka   /t.j. -  Zarządzenie Nr 2152/2004 z dnia 23 lipca 2004 r. /   - Rada Miasta Płocka postanawia :


§  1

Powołać Panią Elżbietę Wasilewską na stanowisko Kierownika Urzędu  Stanu Cywilnego w Płocku .


§  2

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.


§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY   MIASTA  PŁOCKA

Stanisław  NAWROCKI

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 19 lat temu (wtorek, 05 października 2004, godzina 07:41)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 267
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji