UCHWAŁA Nr 120/IX/07 Rady Miasta Płocka z dnia 29 maja 2007 roku
w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników.

UCHWAŁA Nr 120/IX/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 29 maja 2007 roku

w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w niektórych budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock oraz wyrażenia zgody na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla tych pracowników.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990  r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz § 2 pkt. 2 i  § 3 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 i Nr 160, poz. 1343 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 261) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:


§ 1.
Ustala się kwotę najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych w I – szej kategorii zaszeregowania zatrudnionych w budżetowych jednostkach organizacyjnych Gminy Płock, wymienionych w załączniku do uchwały, w wysokości 800,00 (osiemset) złotych.
§ 2.
Wyraża się zgodę na ustalenie wartości jednego punktu w złotych dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 1, w wysokości 5,00 (pięć) złotych.
§ 3.
Traci moc uchwała Nr 534/XXVII/04 Rady Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii  zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości dla poszczególnych kategorii zaszeregowania obowiązującej w budżetowych jednostkach organizacyjnych.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007 r.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka


Tomasz Korga

 

UZASADNIENIE

 Pracownicy zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (z wyjątkiem nauczycieli i wychowawców oraz dyrektorów i głównych księgowych) wynagradzani są obecnie zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 roku, w oparciu o które Rada Miasta Płocka określiła, w drodze Uchwały Nr 534/XXVII/04 z dnia 28 czerwca 2004 roku:
1) najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I – szej kategorii zaszeregowania określone w tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego obowiązujące od 1 stycznia 2004 roku w wysokości 750,00 zł,
2) wartość jednego punktu w złotych dla tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 4,00 zł.
 Trzyletni okres obowiązywania dotychczasowych zasad wskazuje na konieczność  przeprowadzenia ponownej analizy, w oparciu o którą powinny zostać ustalone nowe wielkości zarówno najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii zaszeregowania, jak również wartości jednego punktu w złotych. Właściwe ustalenie wielkości, o których mowa możliwe było po przeprowadzeniu analizy: dotychczasowych stawek wynagrodzenia zasadniczego na danym stanowisku i w określonej kategorii zaszeregowania, dotychczasowego nazewnictwa stanowisk pracowniczych w jednostkach oraz dotychczasowego przyporządkowania kategorii zaszeregowania do stanowisk, której dokonano na podstawie załączników do rozporządzenia. Analizą objęci zostali pracownicy jednostek realizujących zarówno zadania gminy jak i powiatu z wyłączeniem nauczycieli, wychowawców oraz dyrektorów i głównych księgowych, którzy wynagradzani są według odrębnych przepisów.
 Dokonanie wyżej wymienionych czynności było niezbędne dla ustalenia optymalnej stawki najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I – szej kategorii zaszeregowania i optymalnej wartości jednego punktu w złotych. Przedstawione w projekcie uchwały wielkości to:
1)  najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I – szej kategorii zaszeregowania 800,00 zł.
2)  wartość jednego punktu w złotych  5,00 zł.
zaproponowane dla jednostek wymienionych w Załączniku Nr 1 do projektu uchwały.

 Podstawowym argumentem potwierdzającym funkcjonalność i realność stosowania tabeli, która opierać się będzie o wielkości przedstawione w projekcie uchwały jest zachowanie spójności pomiędzy stanowiskiem, odpowiadającą mu kategorią zaszeregowania a dotychczasową stawką wynagrodzenia. Ponadto wprowadzenie tabeli opracowanej na podstawie wielkości zgodnie z projektem uchwały stwarza możliwość dokonywania podwyżek płac w kolejnych latach bez konieczności opracowania nowych tabel, jedynie poprzez ponowne rozpatrzenie stanowisk i kategorii zaszeregowania.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (piątek, 01 czerwca 2007, godzina 11:30)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 478
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji