UCHWAŁA Nr 163/XI/07 Rady Miasta Płocka z dnia 28 sierpnia 2007 roku
w sprawie: wystawienia weksla własnego in blanco.

UCHWAŁA NR 163/XI/07
Rady Miasta Płocka
z dnia 28 sierpnia 2007 roku

w sprawie:  wystawienia weksla własnego in blanco.
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z ust.2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1

1.Wyraża się zgodę na wystawienie przez Miasto Płock weksla własnego in blanco, opatrzonego klauzulą „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie projektu pod nazwą „Region Płocki – regionem europejskim” z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, która zostanie zawarta pomiędzy Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej, działającym w imieniu Skarbu Państwa, a Związkiem Gmin Regionu Płockiego.
2. Zobowiązanie z weksla obejmuje sumy odpowiadające:
1) dofinansowaniu ze środków wymienionych w ust. 1 w kwocie odpowiadającej równowartości 254.016,00 EUR,
2) odsetkom określonym jak dla zaległości podatkowych od sumy wekslowej określonej w pkt 1, licząc od dnia przekazania płatności na rachunek beneficjenta,
3) ewentualnym kosztom postępowania sądowego i windykacyjnego.
3. Zobowiązanie z weksla obejmuje okres od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 do dnia przekazania płatności końcowej, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.
 
§ 2

Ewentualne zobowiązanie finansowe, o którym mowa w § 1, w razie realizacji weksla zostanie pokryte z dochodów Miasta Płocka z podatku od nieruchomości od osób prawnych.
 
 § 3

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Płocka.
 
§ 4
     
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


U Z A S A D N I E N I E

 Związek Gmin Regionu Płockiego otrzymał dla 16 gmin – członków Związku dofinansowanie Projektu „Region Płocki – regionem europejskim” ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt ma na celu promowanie wykształcenia i szkoleń, wzmacnianie w samorządzie i jego instytucjach potencjału z zakresu administracji lub służby publicznej, a także wzmacnianie wspierających go procesów demokratycznych.
Podpisanie stosownej umowy z Przewodniczącym Komitetu Integracji Europejskiej zobligowane jest wniesieniem zabezpieczenia prawidłowej realizacji ww. umowy.
 Przewodniczący Komitetu Integracji Europejskiej będący jednocześnie Instytucją Pośredniczącą wskazał jako formę zabezpieczenia, złożenie przez Miasto Płock weksla własnego in blanco opatrzonego klauzulą bez protestu (wraz z deklaracją  wekslową).
 Zobowiązanie z weksla obejmować będzie sumy odpowiadające dofinansowaniu otrzymanemu przez Związek Gmin Regionu Płockiego tj. równowartości 254.016,00 EUR, ewentualnym odsetkom określonym jak dla zaległości podatkowych oraz ewentualnym kosztom postępowania sądowego i windykacyjnego.
 Zobowiązanie wekslowe obowiązywać będzie w okresie od dnia zawarcia przez Związek Gmin Regionu Płockiego umowy o dofinansowanie Projektu „Region Płocki – regionem europejskim” do dnia przekazania przez Instytucję Pośredniczącą płatności końcowej na rzecz beneficjenta, ale nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 15 lat temu (czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 11:58)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 696 052
  • Data ostatniej aktualizacji: czwartek, 30 sierpnia 2007, godzina 11:59
  • Historia aktualizacji

  • 30 sierpnia 2007, godzina 11:59 Aktualizacja danych