Uchwała Nr 816/XLVII/05 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2005 roku
w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1024/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r. zmieniającej uchwałę Nr 1042/LXIV/98 Rady miasta Płocka z dnia 19 maja 1998r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa.

Uchwała Nr 816/XLVII/05
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 października 2005 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1024/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r. zmieniającej uchwałę Nr 1042/LXIV/98 Rady miasta Płocka z dnia 19 maja 1998r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), art. 12 pkt 1 oraz 8 lit. „i” w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r, o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592,; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz.1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568,  oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781 i z 2005r. Nr 17, poz. 141) oraz § 48 Statutu Miasta Płocka z dnia 31 stycznia 2003r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 48, poz. 1306) Rada Miasta Płocka postanawia:

§ 1

W załączniku Nr 1 do uchwały Nr 261/XIV/03 Rady Miasta Płocka z dnia 2 września 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr 1024/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 stycznia 2002r. zmieniającej uchwałę Nr 1042/LXIV/98 Rady miasta Płocka z dnia 19 maja 1998r. w sprawie nadania Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych – Jednostka Budżetowa:
1) w § 3 ust. 2 po wyrazie „przedszkoli” i przecinku dodaje się „gimnazjów” i przecinek;
2) w § 3 ust. 2 pkt 3 po wyrazie „sprawodawczości” dodaje się „budżetowej”;
3) nadaje się nową treść § 3 ust. 3 w brzmieniu:
„ 3. Realizacja zadań miasta Płocka:
1)wynikających z art. 80 i 90 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty w zakresie dotowania publicznych szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż miasto Płock osoby prawne lub fizyczne oraz dotowania niepublicznych szkół i innych placówek oświatowych.
2)w zakresie koordynacji i scalania sprawozdawczości oświatowej (sprawozdania: EN3, EN8, S-01, S-02, S-05, S-06, S-07, S-08, S-14, S-16) wynikającej z ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej oraz weryfikacji danych z baz danych Ministerstwa Edukacji Narodowej służących ustalaniu wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla miasta Płocka.
3)w zakresie koordynacji działań jednostek organizacyjnych oświaty miasta Płocka wynikających z ustawy z dnia 19 lutego 2004r. o systemie informacji oświatowej oraz scalania baz danych  tych jednostek.
4)w zakresie obsługi administracyjno-księgowej programów stypendialnych wynikających z rozdz. 8a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty „Pomoc materialna dla uczniów”
5)w zakresie obsługi administracyjno-księgowej programów stypendialnych współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny, Budżet Państwa i Budżet Miasta Płocka.”

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Płocka

Tomasz Korga


Uzasadnienie

Zadania Zarządu Jednostek Oświatowych określone są ogólnie art. 5 ust 7 i 9 ustawy o systemie oświaty. W przepisie tym wskazany jest charakter obsługowy jednostek tego typu, tworzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.
Zaproponowane zmiany Statutu Zarządu Jednostek Oświatowych stanowią formalne potwierdzenie realizowanych już od kilku miesięcy przez ZJO zadań lub doprecyzowanie zapisów już istniejących.
W roku 2005 na mocy odrębnych uchwał Rady Miasta Płocka powierzono ZJO zadania w zakresie obsługi programów stypendialnych. Aktualnie ZJO obsługuje następujące programy stypendialne:
6)„Ze stypendium ku dojrzałości” – program adresowany do uczniów szkół pondgimazjalnych kończących się maturą, zamieszkałych na terenach wiejskich współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i Budżetu Miasta Płocka;
7)„Ze stypendium po tytuł” – program adresowany do studentów zamieszkałych w Płocku współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Budżetu Państwa i Budżetu Miasta Płocka;
8)Program pomocy materialnej o charakterze socjalnym realizowany na podstawie ustawy o systemie oświaty dla uczniów wszystkich typów szkół, zamieszkałych w Płocku, współfinansowany z Budżetu Miasta Płocka I Budżetu Państwa;
9)Program pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym realizowany na podstawie ustawy o systemie oświaty dla uczniów wszystkich typów szkół prowadzonych przez miasto Płock (z wyjątkiem klas I-III szkół podstawowych) bez względu na miejsce zamieszkania, finansowany wyłącznie z Budżetu Miasta Płocka;
W roku bieżącym ZJO rozpoczął również realizację zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej. Zadania te polegają na zebraniu, zweryfikowaniu i scaleniu i przekazaniu do Kuratora Oświaty  szczegółowych baz danych ze wszystkich jednostek systemu oświaty (publicznych i niepublicznych) w łącznej liczbie 147 (wg danych z września br.). Zgodnie z ustawą, zadanie to wykonuje się dwukrotnie w roku, według stanu z 15 marca i 15 września.

 

Metryka dokumentu
  • Data publikacji: 16 lat temu (czwartek, 27 października 2005, godzina 10:13)
  • Osoba publikująca: Konrad Kozłowski
  • Nadzór nad treścią: Konrad Kozłowski
  • Ilość wyświetleń: 2 695 588
  • Dokument nie był aktualizowany od momentu publikacji